'07. Paret', ett konstverk av Anders Udd
07. Paret

Teknik:

Storlek:

Edition:

Digital pigment print

42 x 43 cm

Unikt

Anders Udd tar avstamp i verkligheten när han målar, men försöker att skala bort allt som är onödigt och hellre koncentrera motivet. Få bilderna att stillna och nästan bli tysta. Stanna tiden för ett kort ögonblick. Se världen som det mirakel det faktiskt är.

Grafiskt blad i begränsad upplaga
Anders Udd målar i akrylfärg på duk eller pannå, ofta i samma format och i liknande färg och form. Hans målningar visar inte sällan ett fruset ögonblick, precis innan något händer. Paret är ett pigment print i en begränsad upplaga om 50 exemplar, där varje grafiskt blad är numrerat och signerat av konstnären. Motivet är 36 x 36 centimeter utan ram, respektive 42 x 43 centimeter med.

Mer från Årsstämma och utlottning 2022
26 jan
'42. Änka', ett konstverk av Tomas Lacke
'41. Hund', ett konstverk av Christina Rosén
'33. The Travellers', ett konstverk av Sara Victoria Sandberg
'31. Briller', ett konstverk av Jimmy Randrup
'38. Den här platsen', 2016, ett konstverk av Nina Kerola
'36. We need a medicin doctor', 2021, ett konstverk av Helena Andreeff Laurin
'35. Daisies', 2017, ett konstverk av Louise Swärdshammar
'02. Utan titel', ett konstverk av Sanny Laurin
'23. Höna', ett konstverk av Nora Blazeviciute
'43. Den vilsna isbjörnen', ett konstverk av Helena Elfgren
'39. Miss the boat', 2017, ett konstverk av Anders Andersson
'37. Vi', ett konstverk av Tomas Holmqvist
'34. Flickan och fågeln', ett konstverk av Tomas Lacke
'32. Domestic Waves', ett konstverk av Dan Lindberg
'30. Blå skål', ett konstverk av Johanna Bergqvist
'29. Le Chateau de Chenonccan', ett konstverk av Ran Gondae
'28. La phase de st Matin', ett konstverk av Lau Blou
'27. Poetry Tree', ett konstverk av Jonas Lundh
'26. Wasagrillen', ett konstverk av Marika Lang
'25. Gröna Lund', ett konstverk av Marika Lang
'24. Dolls', ett konstverk av Nick Alm
'22. Bäcken mot byn', ett konstverk av Göran Thulin
'21. Island', ett konstverk av Göran Thulin
'20. Dalmatiner', ett konstverk av Erik Karlsson
'19. Bird', ett konstverk av Adam Algotsson
'18. Street Monkey', ett konstverk av Diederik Van Apple
'17. Blue King', ett konstverk av Jimmie Lindfors
'16. Bridget', ett konstverk av Diana Wahlborg
'15. Yellow II', ett konstverk av Bertil Vallien
'14. London Fusion II', ett konstverk av Christer Lövgren
'13. A chance to travel the world', ett konstverk av Marie Plosjö
'12. Herman', ett konstverk av Annika Wessmark
'11. Solflöde', ett konstverk av ÅsaLisa Linnman
'10. Havstrut', ett konstverk av Anita Bygren
'09. Clown', ett konstverk av Marjo Kangasviero
'08. Huset på klippan', ett konstverk av Anders Udd
'07. Paret', ett konstverk av Anders Udd
'06. Lady Rose', ett konstverk av Edin Dzanic
'05. Venice', ett konstverk av Edin Dzanic
'04. Gata i Paris', ett konstverk av Pierre Rådsten
'03. Liten fiskpåse', ett konstverk av Amy Kruger
'01. Elements', ett konstverk av Jenni Porkka
'40. Utan titel', 2013, ett konstverk av Malin Gezelius
'45. Packed blue and grey heaven', 2001, ett konstverk av Yrjö Edelmann
'44. När solen går upp över taken', ett konstverk av Emilia Linderholm
'42. Änka', ett konstverk av Tomas Lacke
'33. The Travellers', ett konstverk av Sara Victoria Sandberg
'36. We need a medicin doctor', 2021, ett konstverk av Helena Andreeff Laurin
'02. Utan titel', ett konstverk av Sanny Laurin
'43. Den vilsna isbjörnen', ett konstverk av Helena Elfgren
'37. Vi', ett konstverk av Tomas Holmqvist
'30. Blå skål', ett konstverk av Johanna Bergqvist
'29. Le Chateau de Chenonccan', ett konstverk av Ran Gondae
'27. Poetry Tree', ett konstverk av Jonas Lundh
'25. Gröna Lund', ett konstverk av Marika Lang
'22. Bäcken mot byn', ett konstverk av Göran Thulin
'19. Bird', ett konstverk av Adam Algotsson
'17. Blue King', ett konstverk av Jimmie Lindfors
'16. Bridget', ett konstverk av Diana Wahlborg
'14. London Fusion II', ett konstverk av Christer Lövgren
'13. A chance to travel the world', ett konstverk av Marie Plosjö
'11. Solflöde', ett konstverk av ÅsaLisa Linnman
'09. Clown', ett konstverk av Marjo Kangasviero
'07. Paret', ett konstverk av Anders Udd
'05. Venice', ett konstverk av Edin Dzanic
'03. Liten fiskpåse', ett konstverk av Amy Kruger
'45. Packed blue and grey heaven', 2001, ett konstverk av Yrjö Edelmann
'41. Hund', ett konstverk av Christina Rosén
'31. Briller', ett konstverk av Jimmy Randrup
'38. Den här platsen', 2016, ett konstverk av Nina Kerola
'35. Daisies', 2017, ett konstverk av Louise Swärdshammar
'23. Höna', ett konstverk av Nora Blazeviciute
'39. Miss the boat', 2017, ett konstverk av Anders Andersson
'34. Flickan och fågeln', ett konstverk av Tomas Lacke
'32. Domestic Waves', ett konstverk av Dan Lindberg
'28. La phase de st Matin', ett konstverk av Lau Blou
'26. Wasagrillen', ett konstverk av Marika Lang
'24. Dolls', ett konstverk av Nick Alm
'21. Island', ett konstverk av Göran Thulin
'20. Dalmatiner', ett konstverk av Erik Karlsson
'18. Street Monkey', ett konstverk av Diederik Van Apple
'15. Yellow II', ett konstverk av Bertil Vallien
'12. Herman', ett konstverk av Annika Wessmark
'10. Havstrut', ett konstverk av Anita Bygren
'08. Huset på klippan', ett konstverk av Anders Udd
'06. Lady Rose', ett konstverk av Edin Dzanic
'04. Gata i Paris', ett konstverk av Pierre Rådsten
'01. Elements', ett konstverk av Jenni Porkka
'40. Utan titel', 2013, ett konstverk av Malin Gezelius
'44. När solen går upp över taken', ett konstverk av Emilia Linderholm
'42. Änka', ett konstverk av Tomas Lacke
'38. Den här platsen', 2016, ett konstverk av Nina Kerola
'02. Utan titel', ett konstverk av Sanny Laurin
'37. Vi', ett konstverk av Tomas Holmqvist
'29. Le Chateau de Chenonccan', ett konstverk av Ran Gondae
'26. Wasagrillen', ett konstverk av Marika Lang
'22. Bäcken mot byn', ett konstverk av Göran Thulin
'19. Bird', ett konstverk av Adam Algotsson
'16. Bridget', ett konstverk av Diana Wahlborg
'13. A chance to travel the world', ett konstverk av Marie Plosjö
'11. Solflöde', ett konstverk av ÅsaLisa Linnman
'08. Huset på klippan', ett konstverk av Anders Udd
'06. Lady Rose', ett konstverk av Edin Dzanic
'03. Liten fiskpåse', ett konstverk av Amy Kruger
'41. Hund', ett konstverk av Christina Rosén
'36. We need a medicin doctor', 2021, ett konstverk av Helena Andreeff Laurin
'43. Den vilsna isbjörnen', ett konstverk av Helena Elfgren
'39. Miss the boat', 2017, ett konstverk av Anders Andersson
'32. Domestic Waves', ett konstverk av Dan Lindberg
'28. La phase de st Matin', ett konstverk av Lau Blou
'25. Gröna Lund', ett konstverk av Marika Lang
'21. Island', ett konstverk av Göran Thulin
'18. Street Monkey', ett konstverk av Diederik Van Apple
'15. Yellow II', ett konstverk av Bertil Vallien
'10. Havstrut', ett konstverk av Anita Bygren
'07. Paret', ett konstverk av Anders Udd
'04. Gata i Paris', ett konstverk av Pierre Rådsten
'01. Elements', ett konstverk av Jenni Porkka
'45. Packed blue and grey heaven', 2001, ett konstverk av Yrjö Edelmann
'33. The Travellers', ett konstverk av Sara Victoria Sandberg
'31. Briller', ett konstverk av Jimmy Randrup
'35. Daisies', 2017, ett konstverk av Louise Swärdshammar
'23. Höna', ett konstverk av Nora Blazeviciute
'34. Flickan och fågeln', ett konstverk av Tomas Lacke
'30. Blå skål', ett konstverk av Johanna Bergqvist
'27. Poetry Tree', ett konstverk av Jonas Lundh
'24. Dolls', ett konstverk av Nick Alm
'20. Dalmatiner', ett konstverk av Erik Karlsson
'17. Blue King', ett konstverk av Jimmie Lindfors
'14. London Fusion II', ett konstverk av Christer Lövgren
'12. Herman', ett konstverk av Annika Wessmark
'09. Clown', ett konstverk av Marjo Kangasviero
'05. Venice', ett konstverk av Edin Dzanic
'40. Utan titel', 2013, ett konstverk av Malin Gezelius
'44. När solen går upp över taken', ett konstverk av Emilia Linderholm
'42. Änka', ett konstverk av Tomas Lacke
'35. Daisies', 2017, ett konstverk av Louise Swärdshammar
'43. Den vilsna isbjörnen', ett konstverk av Helena Elfgren
'34. Flickan och fågeln', ett konstverk av Tomas Lacke
'28. La phase de st Matin', ett konstverk av Lau Blou
'24. Dolls', ett konstverk av Nick Alm
'18. Street Monkey', ett konstverk av Diederik Van Apple
'12. Herman', ett konstverk av Annika Wessmark
'08. Huset på klippan', ett konstverk av Anders Udd
'05. Venice', ett konstverk av Edin Dzanic
'45. Packed blue and grey heaven', 2001, ett konstverk av Yrjö Edelmann
'41. Hund', ett konstverk av Christina Rosén
'02. Utan titel', ett konstverk av Sanny Laurin
'37. Vi', ett konstverk av Tomas Holmqvist
'26. Wasagrillen', ett konstverk av Marika Lang
'22. Bäcken mot byn', ett konstverk av Göran Thulin
'17. Blue King', ett konstverk av Jimmie Lindfors
'14. London Fusion II', ett konstverk av Christer Lövgren
'11. Solflöde', ett konstverk av ÅsaLisa Linnman
'07. Paret', ett konstverk av Anders Udd
'03. Liten fiskpåse', ett konstverk av Amy Kruger
'44. När solen går upp över taken', ett konstverk av Emilia Linderholm
'33. The Travellers', ett konstverk av Sara Victoria Sandberg
'36. We need a medicin doctor', 2021, ett konstverk av Helena Andreeff Laurin
'39. Miss the boat', 2017, ett konstverk av Anders Andersson
'32. Domestic Waves', ett konstverk av Dan Lindberg
'27. Poetry Tree', ett konstverk av Jonas Lundh
'21. Island', ett konstverk av Göran Thulin
'20. Dalmatiner', ett konstverk av Erik Karlsson
'15. Yellow II', ett konstverk av Bertil Vallien
'10. Havstrut', ett konstverk av Anita Bygren
'06. Lady Rose', ett konstverk av Edin Dzanic
'01. Elements', ett konstverk av Jenni Porkka
'31. Briller', ett konstverk av Jimmy Randrup
'38. Den här platsen', 2016, ett konstverk av Nina Kerola
'23. Höna', ett konstverk av Nora Blazeviciute
'30. Blå skål', ett konstverk av Johanna Bergqvist
'29. Le Chateau de Chenonccan', ett konstverk av Ran Gondae
'25. Gröna Lund', ett konstverk av Marika Lang
'19. Bird', ett konstverk av Adam Algotsson
'16. Bridget', ett konstverk av Diana Wahlborg
'13. A chance to travel the world', ett konstverk av Marie Plosjö
'09. Clown', ett konstverk av Marjo Kangasviero
'04. Gata i Paris', ett konstverk av Pierre Rådsten
'40. Utan titel', 2013, ett konstverk av Malin Gezelius