Britta Grassman

Britta Grassman

Eng below Måleriet utgör huvudfåran i min konst. Det finns en glidning mellan yttre verklighet och inre verklighet i verken, ett gränsland jag uppehåller mig vid i skapandet. Jag eftersträvar att skapa en bild jag inte tidigare mött. Under processens gång skapas en slags relation till verket som växer fram-det blir något jag lär känna. Motiven skiftar och även om landskapet i vid bemärkelse är ett återkommande tema sätter jag inte någon begränsning för vilket motiv som kan växa fram. Målningarna växer fram över tid, ofta med lager på lager. Painting constitutes the main part of my artwork. There's a slide between the external and the inner reality in the works, a borderland I keep returning to, as an explorer during the creative process. I strive to create a picture I have not seen earlier. During the process a kind of relation towards the painting takes form-there is something I get to know. The motives shift and even though landscape interpreted from different angles is a recurrent theme, I never set definite limits to which images that emerge .

Curriculum vitae

arrow

Verksam

Hägersten

Medlem i WIP:sthlm