thumbnail image
STADGAR FÖR SKANSKAS KONSTFÖRENING I VÄST

§ 1.  Konstföreningens namn 

Föreningens namn är Skanskas Konstförening i Väst

Föreningen har sitt säte i Göteborg

§ 2.  Konstföreningens syfte och verksamhet

Föreningen har till uppgift att bland de anställda i Skanskas västra område väcka, underhålla och vidga intresset för konst.

I detta syfte vill föreningen

 • göra inköp för utlottning
 • involvera medlemmar i föreningens aktiviteter och arbete

§ 3.  Medlemskap och rösträtt

Medlemskap i föreningen kan vinnas av anställd i av Skanska- koncernen helägt dotterbolag och som anställd har sin huvudsakliga tjänstgöring i Sverige inom västra regionen. Medlemskap upphör när anställd slutar sin anställning i företaget, i och med utgången av det verksamhetsår under vilket medlemmens anställning upphör. 

Varje medlem har rätt att teckna sig för en eller två andelar.

Varje medlem äger en röst.

§ 4.  Medlemsavgift 

Medlemsavgiften, avgift per andel, fastställs årligen av det ordinarie årsmötet.

Medlem som inträder i föreningen under löpande verksamhetsår senast 30 september, deltar i föreningens utlottning av konstverk samma år. 

Avgiften erläggs i första hand genom avdrag på lönen. 

Medlem som utträtt eller uteslutits ur föreningen har ingen rätt till föreningens tillgångar och ej heller rätt att återfå erlagda avgifter.

§ 5.  Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av lägst tre, högst sju ordinarie ledamöter samt lägst noll, högst två ersättare. Totalt minst 5 ledamöter & ersättare, samtliga valda på årsmötet. Ordförande utses av årsmötet och väljs för två år. Övriga ledamöter och ersättare väljs för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, medlemsansvarig, firmatecknare och inköpsgrupp.

Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter eller deras ersättare är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.

§ 6.  Revision

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av en revisor som årligen utses av ordinarie årsmöte. Årsmötet skall också utse en revisorssuppleant.

§ 7.  Valberedning

För att förbereda val av styrelseledamöter, ersättare och revisorer väljer årsmötet en valberedning bestående av två till tre ledamöter. Ledamöter i valberedningen får icke tillhöra styrelsen.

§ 8.  Årsmöte

Årsmöte skall äga rum senaste den 30 november. Kallelse samt verksamhets- och förvaltningsberättelse skall utsändas högst fyra, senast två veckor före mötet.

§ 9.  Ärenden vid årsmötet

 1. Val av ordförande vid årsmötet.
 2. Val av sekreterare vid årsmötet.
 3. Val av justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet, tillika rösträknare
 4. Fråga om kallelse till årsmötet behörigen skett
 5. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Årsredovisning
 7. Revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 10. Val av revisor och revisorssuppleant
 11. Val av valberedning, två - tre ledamöter varav en utses som sammankallande.
 12. Beslut medlemsavgiften för kommande verksamhetsår.
 13. Motioner
 14. Övriga ärenden.

§ 10.  Inköp och utlottning av konst

Styrelsen eller av styrelsen utsedd inköpsgrupp svarar för inköp till lotteriet.

Utlottning av konst sker en gång per år.

§ 11.  Stadgeändring och upplösning av föreningen

Beslut om ändring eller komplettering av föreningens stadgar och om upplösning av föreningen fordrar, att beslutet fattas på två varandra följande årsmöten, där av minst ett ordinarie, och på det möte som sist hålls, biträds av minst två tredjedelar av de närvarande.