thumbnail image
STADGAR FÖR KONSTSEKTIONEN VID SSAB I BORLÄNGE

  

Stadgar för Konstsektionen vid SSAB i Borlänge 

§1 Föreningens firma 

Föreningens firma är Konstsektionen vid SSAB i Borlänge. 

§2 Föreningens ändamål 

Att främja intresset för och sprida kunskap om konst bland de anställda på SSAB i Borlänge. Samt öka  kännedomen om konst, dess positiva inverkan på människan, såväl i arbetet som på fritiden. 

§3 Föreningens säte 

Föreningen har sitt säte i Borlänge kommun, Dalarnas län. 

§4. Medlemskap 

Medlem i föreningen är den som vill verka för konstsektionens syfte om att sprida konst bland de  anställda på SSAB i Borlänge. 

Medlemskap kan ansökas av anställda på SSAB i Borlänge. Medlemskap kan fortsätta även efter att  medlem pensionerats. 

§5. Medlemsavgifter 

Medlem ska betala den medlemsavgift som fastställs av årsmötet. 

§6. Styrelsen 

Styrelsen består av ordförande och fyra övriga ledamöter jämte två suppleanter. Styrelsen utser  inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och ledamöter. Avgår ledamot före mandattidens  utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden till och med nästa årsmöte. 

§7 Styrelsens uppgifter 

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen  beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dess stadgar. Styrelsen ska verkställa av  årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen sammanträder när ordförande finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. Styrelsen är beslutsför då minst 3 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning. Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör var för sig. 

§8. Räkenskaper 

Räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisor senast fyra veckor före årsmötet. 

§9. Revisorer 

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisor. Revisorn ska senast en vecka före årsmötet avge sin revisionsberättelse. 

§10 Årsmötet 

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 28 februari på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska sändas till alla medlemmar senast två veckor före ordinarie årsmöte och senast fem dagar före extra årsmöte. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

2. Fastställande av röstlängd för mötet. 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

5. Fastställande av dagordning. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, samt styrelsens balans- 

och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret. 

7. Revisionsberättelsen för räkenskapsåret. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

9. Fastställande av medlemsavgifter. 

10. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för kommande verksamhets- 

och räkenskapsår. 

11. Val av ordförande för en tid av 2 år. 

12. Val av övriga ledamöter samt suppleanter för en tid av 2 respektive 1 år. 

13. Val av revisor och valberedning. 

14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

15. Övriga frågor. 

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte har funnits med i kallelsen till mötet. 

§11 Extra årsmöte 

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorn finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas. 

§12 Rösträtt 

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud. 

§13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet 

Beslut fattas med bifallsrop eller om så begärs efter omröstning. Omröstning sker öppet utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. 

§14 Regler för ändring av stadgarna 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får gest såväl av medlem som av styrelsen. 

§15 Uteslutning 

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem har fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningens styrelse angiven tid, minst 5 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörda inom 5 dagar efter beslutet. 

§16 Upplösning av föreningen 

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till Fritidsstiftelsen på SSAB i Borlänge. 

/2016-02-03