thumbnail image
STADGAR FÖR KONSTKLUBBEN PALETTEN

1. Föreningens namn och ändamål

Föreningens namn är Konstklubben Paletten och är en ideell förening med uppgift att bland de anställda i Valmet AB, Sundsvall, väcka, underhålla och sprida intresset för konst, samt att för inkomna medlemsavgifter inköpa och utlotta konst. Ersättning för administrativa kostnader kan företaget bidra med.

2. Medlemskap och rösträtt

Medlemskap kan efter anmälan till styrelsen av alla anställda inom Valmet AB Sundsvall.

Medlemskap upphör när anställd slutar sin anställning i företaget eller genom avgång med pension. Om medlem önskar säga upp sitt medlemskap ska detta ske skriftligt till styrelsen. Sådan anmälan om utträde ska lämnas före den femte arbetsdagen i månaden om utträdet ska ske samma månad. Inbetald medlemsavgift återbetalas ej vid begäran om utträde.

Varje medlem äger en röst.

3.  Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställes årligen av ordinarie föreningssammanträdet. Medlem som inträder under löpande verksamhetsår ska ha ansökt om medlemskap senast 1 april för att få delta i utlottningen. Denna inbetalning kan ej ske retroaktivt.

4. Inköp och utlottning av konstverk

Utlottningen av konst ska göras en gång varje år, i november eller december.

Styrelsen svarar för inköp av de konstverk som ska utlottas.

5. Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet eller styrelsen.

6. Verksamhetsår

Verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

7. Styrelsen

Föreningens verksamhet handhas av en styrelse bestående av 8 ledamöter valda av årsmötet. Styrelsen utser inom sig de poster som styrelsearbetet kräver. Styrelsen ska också fastställa sådana riktlinjer för konstköpen att dessa kan göras med bästa konstnärliga och ekonomiska utbyte för medlemmarna.

Styrelsens mandattid är två år.

8. Föreningsteckning

Ordförande och kassör äger rätt att var för sig teckna föreningen.

9. Årsmöte

Årsmötet ska äga rum under årets första kvartal.

Kallelse till årsmötet ska utsändas två veckor före mötet.

10. Ärenden som årsmötet ska avhandla

1) Val av ordförande för mötet

2) Val av sekreterare

3) Fråga om mötet är i stadgeenlig ordning utlyst

4) Val av justerare att tillsammans med ordförande justera protokollet

5) Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse

6) Revisorernas berättelse

7) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

8) Val av styrelse

9) Val av revisorer

10) Val av valberedning

11) Medlemsavgift kommande år

12) Övriga ärenden

11 Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna eller om upplösning av föreningen fordrar att beslut om detta fattas på två av varandra följande föreningssammanträden.

Rev 2018-02-12