thumbnail image
GÖRAN HOGENS MINNESFOND

Till minne av Göran Hogen

Munkfors Konstförenings förvaltar minnesfonden på uppdrag av Göran Hogens familj. Vi är tacksamma för gåvor till fonden på bankgiro 5270-5274.

Stadgar för Göran Hogens minnesfond.

Minnesfonden stiftades till minne av Göran Hogen vid hans bortgång år 2010. Fondens ändamål är att med influtna medel stödja Ransäter – Munkfors Konstförenings verksamhet och att kunna stödja ungdomar i Munkfors kommun, som sysslar med konstnärlig verksamhet, företrädesvis genom stipendier. Fonden förvaltas av en kommitté om tre ledamöter. Ledamöterna väljs på föreningens årsmöte. Två ledamöter väljs vartannat år och en ledamot vartannat år, för en tid av två år. Kommittéen utser inom sig sammankallande. Fondens tillgångar förvaltas av Ransäter – Munkfors Konstförening.

Kontakta gärna någon av oss på telefon, samtidigt som ni betalar in på bankgirot.
Ansökan om medel från fonden kan göras till föreningens kassör.
Fondens kontaktpersoner är:

Josefin Elfgren 073 038 99 44