thumbnail image
ÅRSMÖTE 2021 - HANDLINGAR

Handlingar för årsmötet  

ÅRSMÖTE 2021 för Söderhamns Konstförening
Torsdagen den 25 mars 2021 kl. 18.30
Via Zoom

FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Mötets öppnande 
 2. Val av ordförande 
 3. Val av sekreterare 
 4. Fastställande av dagordning 
 5. Val av två justerare 
 6. Godkännande av årsmötets utlysande 
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse 
 8. Fastställande av balans- och resultaträkning   
 9. Revisionsberättelsen 
 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
 11. Fastställande av medlemsavgiften för nästkommande kalenderår 
 12. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 
 13. Val av
  a: Ordförande för styrelsen
  b: Övriga ledamöter i styrelsen
  c: Suppleanter i styrelsen
  d: Revisorer och revisorssuppleant
 14. Fullmakt att teckna bankkonto 
 15. Val av valberedning 
 16. Ändring av föreningens stadgar 
 17. Övriga ärenden 
 18. Mötets avslutande
   


Verksamhetsberättelse 2020


Söderhamns Konstförening
Styrelse

Styrelsen för Söderhamns Konstförening har under 2020 bestått av följande personer:
Ordförande Anders Norén
Kassör o. kanslist Rita Sjögren
Sekreterare Kristina Norén
Ledamöter Eva Boström, Robin Larsson, Ragnhild Sandelius Brodow, Linda Sandgren, Klas Örnklint

Suppleanter Ann-Caroline Breig, Elisabet Lundwall, Wiveca Östberg

Styrelsen har haft elva protokollförda möten: 9/1, 4/2, 12/3, 29/4, 3/6, 11/8, 3/9, 28/9, 20/10, 23/11 och 14/12.

Antal medlemmar
Antalet medlemmar var vid årsskiftet 2020/2021 465 (445) st.

Allmänt
2020 blev ett mycket speciellt år på grund av den omfattande och långvariga pandemin. Antalet utställningar hade dock redan reducerats under våren på grund av installationen av hiss i Kvarnen. Höstens utställningar genomförde i stort sett som planerat. Däremot ställdes de flesta kurser och resor in, liksom årets Konstrunda. Höstmötet anordnades digitalt.

Utställningar
Följande utställningar har visats på Kvarnen:
18/1 – 2/2 Akvarellfestival
8/2 – 23/2 Gävle konstgrafiker
5/9 – 20/9 Ann-Caroline Breig
3/10 – 18/10 Anders Thomasson
7/11 – 16/11 Josefin Bergman & Anna Neander

Erik-Andersgården visades följande utställningar:
18/6 – 18/7 Mats Jonsson
22/7 – 16/8 Pia Forsberg

Värdet av såld konst under 2020 uppgick till 158 700 kr (176 200 kr), varav föreningen i provision erhållit 37 860 kr (45 480 kr) (30%) resp. 6 500 kr (5 040 kr) (20%) och 5 270 kr (5 938 kr) (10%). Föreningens inköp uppgick till 50 564 kr (57 470 kr). Det totala antalet besökare var 1 109 personer (1 995).

Konstfilm
I samarbete med Kilafors Bio har under året följande konstfilmer visats:  
14/3 Frida Kahlo
18/4 Eremitaget
26/9 Leonardo Da Vinci
10/10 Salvador Dali

Konstbildning
Vårens kurser var temainriktade: Teckning, porträttmåleri, skulptur och screentryck. Lärare var vår duktiga konstnärer Daven Xu, Karin Öst och Ragnhild Sandelius Brodow. Varje kurs omfattade fyra timmar.  

Den nätbaserade föreläsningsserien fortsatte under våren med kursen Konsthantverks- och konstindustridesign 1850 - 1950, som en studiecirkel följde på CFL.

Under hösten ställdes alla kurser in på grund av pandemin.

Konststafetten
Den 12/9 invigdes Konststafettens fjärde etapp i Sandarne med Göran Strandows plåtskulptur Stabbläggaren. Mo hembygdsförening har valt ett verk som kommer att fullbordas under 2021. Därmed är Konststafetten i nuvarande form avslutad.

Gatans Rum
Allmänna Arvsfonden beviljade den 1 oktober 2018 Söderhamns konstförening 3,9 MSEK för projektet Gatans Rum Affischmuseum i ett 3-årigt projekt.  

Projektår 2 avslutades 30/9 2020 där inriktningen varit att i länet bygga ett nätverk av redaktioner. Gatans Rum har besökt platser i Gävleborg med den mobila redaktionen och genomfört workshops i affischskapande under olika teman. På grund av pandemin omskapades den uppsökande verksamheten till att genomföras via Instagram och Facebook med Månadens tema, Affischgrammatik och praktiska övningar i Klubb Gatans Rum. Under året har sex digitala workshops med gästkonstnärer skett via Zoom med ett stadigt ökat antal deltagare. Gatans Rum har fått följare och deltagare från hela landet av enskilda personer, museer, konsthallar, skolor, studieförbund och organisationer. Under året startades samarbetet med Sveriges Konstföreningar genom att erbjuda medlemmarna att delta i digitala workshops. Gatans Rum deltar även i förbundets utvecklingsarbete kring digital konstbildning.

Under året så har hemsidan Gatans Rum Affischmuseum lanserats och ett intensivt pågår med inspirationsmaterialet ”Affischen som röst”. År 2 avslutades i oktober med en gedigen årsrapport till Arvsfonden.

Våra samarbetspartner i projektet är Söderhamns kommun med Drömverkstan, Studiefrämjandet, Bilda, Rädda Barnen och framöver även Sveriges Konstföreningar.

Karantänkonst Söderhamn
För att ge medlemmarna och andra möjlighet till kreativt skapande under pandemin startades under våren en möjlighet att skicka in bilder på verk till ett Instagramkonto under namnet Karantänkonst Söderhamn. Speciellt under våren kom ett antal bidrag.

Konserter
Vårt samarbete med Musica Viva och Söderhamns Catering om musikkonserter på Kvarnen fortsatte i serien Jazz & Mat. 5/2 spelade gruppen Hepta och 9/10 Calle Stenman Quintet.

Höstmötet
På grund av pandemin genomfördes Höstmötet och utlottningen digitalt via Zoom. Vinsterna ställdes ut i f d Swedbanks skyltfönster tack vare fastighetsägarens – Husö Fastighets AB – tillmötesgående. Utlottningen skedde via Zoom i Bildas lokaler under medverkan av kommunens konstansvariga Malin Rönström.

Årsmöte
Föreningens årsmöte hölls på Kvarnen den 13/2.

Årets resultat
Resultatet för 2020 blir ett överskott om 43 059 kr, vilket självklart är positivt. Orsaken till detta är att en hel del kostnadsdrivande aktiviteter inte kunnat genomföras på grund av dels installationen av hiss på Kvarnen, dels pandemin. Även den sänkta arbetsgivaravgiften för vår anställda kanslist har bidragit till överskottet.

Söderhamn 2021-02-26

Anders Norén Rita Sjögren

Eva Boström Linda Sandgren

Kristina Norén Elisabet Lundwall

Ragnhild Sandelius Brodow Klas Örnklint

Robin Larsson Ann-Caroline Breig

Wiveca Östberg


Balansrapport 2020

Resultatrapport 2020


Valberedningens förslag till årsmötet 2021

Ordförande på 2 år
Anders Norén (omval)

Styrelseledamöter på 2 år
Eva Boström (omval)
Linda Sandgren (omval)
Klas Örnklint (omval)
Ragnhild Sandelius Brodow (omval)

Fyllnadsval på 1 år
Wiveca Östberg (nyval)

Kvarstående i styrelsen 1 år
Kristina Norén
Robin Larsson

Suppleanter på 2 år
Christina Norling (nyval)

Kvarstående suppleanter 1 år
Ann-Caroline Breig (omval)
Elisabet Lundwall (omval)

Revisorer på 1 år
Annagreta Rydbäck (nyval)
Linda Elgestad (nyval)

Revisorssuppleant på 1 år
Kerstin Eriksson Vestling (omval)


Förslag till ändring av

STADGAR FÖR SÖDERHAMNS KONSTFÖRENING

Antagna 11 mars 1974. Ändrade 28 mars 1976 och 13 februari 2020.

§ 1 Syfte

Föreningen har till uppgift att i Söderhamn med omnejd underhålla och utbreda intresset för bildande konst, inte minst bland den uppväxande ungdomen. I detta syfte vill föreningen:

1. Anordna utställningar
2. Anordna föreläsningar och diskussionsaftnar samt befrämja studieverksamhet i konst och därmed besläktade frågor
3. Anordna årliga utlottningar av konstverk, ordna studieresor m.m.

§ 2. Säte

Föreningen har sitt säte i Söderhamn.

§ 3. Medlemskap

Medlem i föreningen är envar, som erlägger stadgad årsavgift. Medlem vilken inte före kalenderårets utgång anmält sitt utträde anses som kvarstående och betalningsskyldig för nästkommande år. Medlem är berättigad till nedsatt inträde till av föreningen anordnade, ev. avgiftsbelagda utställningar, föreläsningar och diskussionsaftnar samt till deltagande i utlottning av konstverk, förvärvade av föreningen.

§ 4. Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst fem, högst nio ordinarie ledamöter, samt (två) tre suppleanter. Hälften av styrelsens ledamöter och suppleanter väljs på två år och andra halvan nästkommande år. Ordförande väljs av föreningen. Styrelsen utser inom sig (vice ordförande, sekreterare och kassör) vice ordförande och sekreterare samt inom eller utom sig kassör och övriga funktionärer, som för föreningens verksamhet anses behövliga. Styrelsen är beslutsmässig då efter kallelse till samtliga ordinarie ledamöter minst fyra ledamöter är närvarande och minst tre av dem är ense om beslutet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden. Styrelsen sammanträder så ofta ärendena så påkallar, dock minst två gånger om året.

Styrelsen åligger:

1. Att anordna föreningssammanträden samt i god tid före utsatt dag kungöra dessa genom personliga kallelser eller genom annons i orten efter styrelsens bestämmande, varvid de ärenden angives, som skall förekomma utöver de stadgeenliga,
2. Att förbereda de ärenden som hänskjuts till föreningen,
3. Att senast före den 1 mars till revisorerna överlämna avslutade räkenskaper och protokoll för näst föregående arbetsår,
4. Att vid föreningens årsmöte före mars månads utgång avgiva berättelse om föreningens verksamhet,
5. Att besluta om att anordna föreningens utställningar, utlottningar, föredrag och dylikt, fastställa de villkor på vilka föreningen till utställningen mottager konstverk från enskilda konstnärer eller konstnärsgrupper,
6. Att bestämma avlöningsformer för hos föreningen ev. anställd person,
7. Att under gemensamt ansvar vårda föreningens fonder, kontanta tillgångar och ev. konstsamling,
8. Att bevaka föreningens allmänna intressen och verka för dess ändamål.
9. Protokoll skall föras vid alla styrelsens och föreningens sammanträden.
10. Föreningens medel skall i möjligaste mån placeras räntebärande.

§ 5. Räkenskaper

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår. Föreningen utser årligen två revisorer jämte
en suppleant för granskning av föreningens räkenskaper. Revisorerna bör i god tid före nästföljande årsmöte avlämna sin berättelse till styrelsens ordförande.

§ 6. Utlottning

De för utlottning avsedda konstverken skall årligen medelst lottdragning fördelas bland medlemmarna i föreningen. Dragning sker på ett årligt möte på det sätt, att den vars nummer först dras äger rätt att välja bland de befintliga vinsterna osv. i den ordning numren dragits. För vinnare som ej själv närvarar vid vinstvalet tilldelas kvarvarande vinster efter inköpspris.

§ 7. Valberedning

För att förbereda val av styrelseledamöter, ersättare och revisorer väljer årsmötet en valberedning bestående av två ledamöter. Ledamöterna i valberedningen får inte tillhöra styrelsen.

§ 8. Årsmöte

Föreningens årsmöte hålles före mars månads utgång och bekantgöres minst åtta dagar innan det hålles. Vid årsmötet skall förekomma:

1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
2. Val av sekreterare för mötet
3. Val av justerare
4. Godkännande av årsmötets utlysning
5. Styrelsens berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av medlemsavgiften för nästkommande kalenderår
10. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
11. Val av
a. Ordförande
b. Övriga ledamöter i styrelsen
c. Suppleanter i styrelsen
d. Revisorer och revisorssuppleanter
12. Fullmakt att teckna postgiro och bank
13. Val av valberedning
14. Övriga ärenden

§ 9. Omröstningar

Omröstningar på föreningsmöte sker öppet. Val förrättas dock med slutna sedlar om någon medlem begär det. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom vid val då avgörandet sker genom lottning.

§ 10. Stadgeändring

Ändring av föreningens stadgar kan beslutas endast av föreningens årsmöte, varvid två tredjedels majoritet erfordras av de vid mötet röstberättigade ombuden.

§ 11. Upplösning av föreningen

I händelse av föreningens upplösande skall detta beslut fattas med minst två tredjedels majoritet vid minst två på varandra, tidigast inom 30 dagar följande möten, därav ett årsmöte.

I händelse av föreningens upplösning skall dess tillgångar användas till ändamål inom dess verksamhetsområde, som kan anses främja något av föreningens syften. Föreningen äger bestämma, huru därvid skall förfaras.