Choice, 2017

21 250 SEK

Detaljer

Teknik/medium: Stone

38 x 20 x 14 cm