Karl Chilcott

Karl Chilcott

I agree with Caspar David Friedrich: