Jin Jiang

Jin Jiang

Born in Beijing in 1968. Lives in Sweden since 1992.