thumbnail image
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2019

  

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Lars Andersson, ordförande, Agnita Ekman, vice ordförande, Toni Annas, sekreterare, Curt Svedberg, kassaförvaltare, Tore Karlström, biträdande kassaförvaltare, Agneta Emmervall, informations/PR-ansvarig samt medlems-ansvarig, samt Carin Guterstam, Marianne Holm, Inger Jerkland, Christina Rehn Ulaner och Rolf Sinnemark, samtliga ordinarie ledamöter.

Erik Clason och Birgitta Lindgren har varit revisorer och Dan Ahlqvist revisorssuppleant.

Valberedningen har bestått av Sture Stenström, Lars Grönberg och Jan-Erik Lindgren, sammankallande var Sture Stenström.

Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden.

Styrelsen har haft 3 arbetsgrupper:

Evenemangsgruppen: Marianne Holm, sammankallande, samt Agneta Emmervall, Inger Jerkland och Toni Annas.

Resegruppen: Curt Svedberg, sammankallande, samt Carin Guterstam och Tore Karlström.

Inköpsgruppen: Curt Svedberg, sammankallande, samt Agnita Ekman, Christina Rehn Ulaner och Rolf Sinnemark.

Genomförda arrangemang:

6–24 mars: Jubileumsutställning med konstföreningens affischer i Almedalsbibliotekets foajé.

14 maj: Besök hos keramikern och bildkonstnären Dan Leonette. 

22 maj: Visning Konst i värn och en gudinna i utomhusmiljö. Guide var konstintendent Berit Ångman Svedjemo, som visade skulptören Evert Lindfors verk Noaks ark, Pye Engströms Solfågeln samt nyrestaurerade Ymnighetsgudinnan vid Packhusplan. Därefter, för intresserade, samling på Volare.

19 september: Visning, Konst i tingshuset med guidning av lagman Mikael Mellqvist. 

21 september: Konstutflykt med 32 deltagare. Besök hos konstnärerna Rose Dietz, Lars Hellström, Rolf Sinnemark och Lizi Kothe-Lebsanft. Därefter besök vid Lilla Bjerges, restaurerad gotlandsgård, där Stefan Haase och Helene Wahlström visade och berättade.

28 oktober: Välbesökt visning av filmen Sigrid Hjerténs och Isaac Grünewalds dramatiska liv med efterföljande samtal med Lars Andersson som moderator.

1 november: Välbesökt föredrag på Gotlands Konstmuseum av Jennie Olofsson, glaskonstnär, Glasstudion Big Pink i Norrlanda.

Inköp av konst:  

Föreningen har inför årets utlottning, vilken sker vid årsmötet, inköpt konst för 32 375:-. För att delta i lotteriet ska medlemsavgiften vara inbetald senast 26 februari det år utlottningen ska ske.

Övrigt:

Resegruppen har under året arbetat med planering av den konstresa till Wien som äger rum 16–20/9 2020.

Inventering av föreningens deponerade konst har genomförts. Konsten har fotograferats och och kommer också att visas 25–26 april i Blå stations lokaler vid Södercentrum i Visby. Vissa objekt saknas fortfarande och arbetet med att lokalisera dessa fortsätter. 

Medlemmar och medlemsinformation:

Kallelse till möten och aktiviteter sker i första hand genom e-post. Postalt utskick sker till medlemmar som ej angett e-postadress.

Föreningen har under verksamhetsåret tagit fram en ny hemsida med flera nya funktioner. Den ger också större möjlighet till snabb information till medlemmarna. 

Hemsidan ”gotlandskonstforening.se” uppdateras regelbundet. Medlemmarna har upplysts om hur föreningen anpassat sig till de nya GDPR-reglerna. 

Antalet medlemmar var 244 i slutet av 2019. Årsavgiften har under året varit 200:-.

Visby i februari 2020