thumbnail image
VÅR INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Saabs Konstförening är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Saabs Konstförening har som övergripande mål konstbildning och rekreation för medlemmar. Därutöver vill föreningen tillhandahålla god konst som vinster eller köp till rimliga priser. Saabs Konstförening bedriver en omfattande utställningsverksamhet, studiecirklar, föreläsningar och konstresor såväl inom som utom landet. Se vidare Saabs Konstförening stadgar.

Vi använder Saab AB:s epost adresser för månadsbetalande och säkerställer enligt Saab Data Protection Portal (behörighetsstyrd) att Saabs Konstförening efterföljer Saabs regler på ett korrekt sätt.


Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Följande uppgifter för medlemskap i föreningen registreras:

 • Månadsbetalande, namn, anst nr, avd bet, tel nr, e post
 • Årsbetalande, namn, adress, tel nr, tel nr, e-post

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Ansökan om medlemskap där samtycke efterfrågas
 • Föreningsadministration ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter, inköp m.m.). Ansvarig för medlemsansökan skickar uppgifter till Saab AB löne avdelning som sedan i sin tur skickar lönelistor för löneavdrag en gång per månad till ansvarig person
 • Deltagande i föreningens verksamhet
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Föreläsningar, studiebesök, kurser, resor m.m. arrangerade av föreningen
 • Kontakt med medlem
 • Vinnare vid månadsdragningar/julvinster på Saabs Konstförening hemsida
 • Tillträde till lokal (om tillämpligt)


Övrigt:

 • E-post, för att kunna behandla frågor via e-post sparas konversationen och kontaktuppgifter så länge som det bedöms vara nödvändigt för ändamålet
 • Nyhetsbrev, för nyhetsbrev sparas e-postadresser. Medlem kan avsluta prenumeration genom att använda länken längst ner i nyhetsbrev


Vilka delar vi personuppgifter med?

Vi använder uppgifter för att göra utskick via Saabs nyhetsbrev och vår samarbetspartner, Artworks. Information som skickas ut är relevant för konstföreningen, såsom utställningar, erbjudanden och inbjudningar skickas ut.

Referenser
Artworks, se GDPR, https://artworksapp.com
Sveriges Konstföreningar, se GDPR, https://www.sverigeskonstforeningar.nu/


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen genomför en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.


Vilka rättigheter har du?

Samtycket är frivilligt och kan alltid återkallas. Du som är registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag av styrelsen i Saabs Konstförening.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begära dataportabilitet av dina personuppgifter i styrelsen i Saabs Konstförening.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till

Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktionen för att tillvarata enskildas rättigheter.


Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen i Saabs Konstförening.

Referenser:
Saabs Konstförening, https://saabskonstforening.wordpress.com/