thumbnail image
SYNPUNKTER FRAMTIDENS KONSTVERKSAMHET

  

2020-02-17 KONSTENS HUS NU 

SYNPUNKTER PÅ UTREDNINGEN OM FRAMTIDA KONSTVERKSAMHET

1. Tveksam utredning
Utredningen är ensidigt inriktad på Slottet trots att det bara skulle beaktas som ett tredje alternativ. Utredarna målar själva upp en problembild med nuvarande placering, som dock snabbt avfärdas med motiveringen om ökad besöksfrekvens och stor potential. Dessutom, genom att åberopa LOU avfärdas de två andra alternativen Hugin och Ångkvarnen samt Kaniken i ett tidigt stadium utan vidare utredning. Detta sticker i ögonen på medborgare och intressenter. De upplever utredningen som ett beställningsarbete för Slottet. Genom att avfärda de tre konkurrerande alternativen med stöd av LOU så har man ju i praktiken uteslutit alla andra eventuella lokaler som kan hyras i all framtid. Därmed återstår endast alternativet Slottet eftersom kommunen bestämt att man inte ska äga utan bara hyra konstmuseet.

2. Otillgänglighet är ett faktum
Problemet med det otillgängliga läget bagatelliseras av utredarna. Man pekar på bussförbindelser på Dag Hammarskjöldvägen med hållplatser vid Karolina och Blåsenhus. Man har mätt avståndet från dessa hållplatser till 143m med en höjdskillnad av 7 m (lika med ett trevåningshus). Alla besökare ska komma med buss tror man. Idag går och cyklar de flesta uppför backen. De som kommer från centrum har en sträcka uppförsbacke motsvarande en kilometers gång på plan mark. Knappast någon slinker in, därför blir spontanbesöken dominerade av turister som besöker slottet och av en händelse. Oavsett påkostade arrangemang med en slottspark i mångmiljonklassen så förblir slottet otillgängligt högt uppe på åsen.

3. Osäker och okritisk statistik.
Förstudien och utredningen kritiserar nuvarande lokaler i ett antal punkter men trots alla brister avfärdas även de med att besökstalet har ökat väsentligt de senaste fem åren, från c:a 40000 till 60000 utan att på något sätt problematisera statistiken. 20 procent eller mer är besökare över 60 år och de har man ju inte prioriterat i framtidssatsningen för konstmuseet.

4.  Medborgarundersökningen
Två av de tre frågorna i undersökningen handlar inte om konstmuseet. Detta gör undersökningen oklar både för det inblandade och för läsaren.

Målet är att ”förstå nuläget och skapa underlag inför nybyggnation”. Resultatet blir tyvärr en förvirring av statistik, citat av individuella respondenter som vi inte vet vilka de är, grafiska bilder som sammanblandar data och oklara slutsatser. I undersökningen framgår det att studenter tycker att det är för dyrt att gå på konstmuseet, trots att de idag går in gratis! Av de 43 procent som inte vet var konstmuseet ligger svarar 90 procent att det ligger bra! Man pekar ut pensionärer som den enda grupp som tycker att konstmuseet otillgängligt, har en brant backe och borde ligga mer centralt. Sammanfattningen blir rörig och svår att navigera i. Olika storlek på typsnittet och understrykningar här och var skapar läsproblem.

Man skriver att underlaget är representativt för Uppsalas befolkning, men anger inte hur många av de 580 som använder sig av konstmuseet. Undersökningen har varken problematiserats eller diskuterats. Denna undersökning bör göras om utifrån förundersökningen och dess alternativ utan att svälla ut på andra kulturella eventualiteter.

5. Medborgardialogen
Ännu en undersökning som svajar. Syftet med undersökningen redovisas inte. Varför behöver man överhuvudtaget jämföra tre museer med varandra och varför har man inte undersökt dem vid samma tider? Vad ger undersökning för svar på alternativen i undersökningen. Och varför olika frågor från de tre museerna och vad var syftet. Denna undersökning kan man bortse ifrån, ger inga besked om de tre alternativens möjlighet, i bästa fall tips för framtida verksamhet.

6. Dialogmöten
Utredningen speglar inte alls inläggens angelägenhet eller deltagarnas kompetens. De flesta av intressenterna har haft mångårigt engagemang i konstmuseets problematik. Utredningen har inte haft förmåga eller vilja att göra en ingående analys av svaren utan varit alltför angelägna att föra fram Slottet som enda möjliga alternativ. Man har helt enkelt inte varit intresserade av den massiva kritik av placering som framförts i samband med dessa möten utan bara sammanfattat den i en rad punkter utan diskussion eller reflektion. 

7. Ekonomi
Här blir ju utredningen näst intill obegriplig och har nog hamnat i knät på kommunens jurister. Genom att peka på LOU så avfärdas alla alternativ nu och för all framtid om kommunen ska hyra lokaler för konsten! Utredaren kunde under presentationen dock hålla med om att kostnaden för de fyra alternativen i slutändan skulle bli likvärdiga, så vad är anledningen till att hålla sig kvar vid Slottet? Billigast skulle nog alternativet bygga nytt bli men det fanns ju inte med som alternativ denna gång.

8. Radon
Sedan utredningen presenterats har ju radonproblem i Slottet redovisats i media, dock ej i utredningen eller presentationen av den. Till dags har två av hyresgästerna i Slottet stämt statens fastighetsverk för dessa problem. Detta går inte att sopa under mattan. Nuvarande konstmuseum och Uppsala kommun har ännu inte tagit ställning i denna fråga. Uppenbarligen blir detta en knäckfråga för kommunstyrelsen om man vill satsa ett par hundra miljoner av skattebetalarnas pengar på en utbyggnad av ett sedan tiotals år radonskadat hus eller om man också tänker stämma ägarna, rädda personalen och flytta till en hälsosammare och mer ändamålsenlig byggnad. För besökarna är det en enkel fråga – flytta ner på ”stan” nu! 

9. Massiv kritik i media sedan utredningen offentliggjordes.
Under de två veckor som passerat sedan utredningen presenterades har en rad debattinlägg och insändare avlöst varandra i lokaltidningen. Det har varit en enhällig, välgrundad och massiv kritik av utredningen på alla håll. Ingen i offentligen har skrivit ett enda ord för att bevara konstmuseet på Slottet! Vi hoppas att politiken i Uppsala tar intryck av det och alla de synpunkter om placering som framförts i dialogmötet och därmed underkänner utredningen.

Staffan Lövgren
Ordförande
För styrelsen Konstens Hus Nu

 HÄR KAN DU LÄSA KOMMUNENS SAMMANSTÄLLNING AV FRÅGOR FRÅN UPPSALABORNA:  
https://www.uppsala.se/kampanjsidor/framtidens-konstverksamhet/#Dialog