thumbnail image
STADGAR FÖR UPLANDS KONSTFÖRENING

§1  Föreningens syfte

Konstföreningen som är en ideell förening har till syfte att genom konstbildande aktiviteter väcka, öka och främja intresse för konst attgöra inköp av konst för utlottning bland medlemmarna och därigenom stödja konstnärlig verksamhet.

§2 Verksamhetsår

Föreningens verksamhet – och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

§3 Medlemskap

Medlem av föreningen är den som erläggerfastställd årsavgift före verksamhetsårets slut.

Till hedersledamot i föreningen kan årsmötet på förslag av styrelsen välja person som gjort synnerligen förtjänstfulla insatser för föreningen. Medlem kan till styrelsen inkomma med förslag till styrelseledamot.

§4 Föreningen och dess uppgifter

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som utses vid ordinarie årsmöte. Den består av 8 ledamöter. Mandattiden är ett år för ordföranden och för övriga två år med val av fyra ledamöter vartannat år och tre vartannat år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, skattmästare, sekreterare och klubbmästare samt arbetsutskott. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst tre övriga ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig när fem ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Kallelse till styrelsesammanträde skall ske minst åtta dagar i förväg med angivande av ärenden som skall behandlas.

Styrelsen åligger

att planera och utveckla föreningens verksamhet

att anordna föreningens sammankomster och i övrigt bevaka föreningens intressen

att under gemensamt ansvar handha föreningens ekonomi

att senast 1 mars till revisorerna överlämna avslutade räkenskaper, protokoll och verksamhetsberättelse för närmast föregående verksamhetsår

att till årsmötet bereda de ärenden som skall behandlas av årsmötet samt avge verksamhetsberättelse

att ombesörja inköp och utlottning av konst

att utse erforderliga arbetsgrupper

att bemyndiga firmatecknare för föreningen.

§5 Arbetsutskott

Om styrelsen inte annorlunda beslutar består arbetsutskottet av

styrelsens ordförande

vice ordförande

skattmästaren

sekreteraren

Arbetsutskottet beslutar i rutinärenden samt övriga frågor som hänskjutits dit av styrelsen. Protokoll skall föras och besluten anmälas vid nästkommande styrelsesammanträde.

§6 Årsmöte

Föreningens ordinarie årsmöte hålles före mars månads utgång. Kallelse till årsmöte eller extra årsmöte skall vara skriftlig och avsändas minst fjorton dagar före utsatt dag. Vid ordinarie årsmöte skall förekomma

1. Val av ordförande vid årsmötet

2. Val av sekreterare för årsmötet

3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

5. Styrelsens verksamhetsberättelse

6. revisorernas berättelse

7. Fråga om ansvarsfrihet

8. Beslut om disposition av vinst och täckande av förlust

9. Val av

a) ordförande

b) ledamöter i styrelsen

c) två revisorer och en revisorssuppleant

d) tre ledamöter i en valberedning varav en är sammankallande

10. Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår

11. Övriga ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller fråga som skriftligen ingivits till styrelsen av medlem senast tre veckor före årsmötet.

Extra årsmöte hålles om minst femtio av föreningens medlemmar för uppgivet ändamål därom hos styrelsen gör skriftlig framställning eller då styrelsen så finner lämpligt.

Årsmötets beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstberättigad är den som erlagt medlemsavgift ör föregående verksamhetsår. Val sker öppet såvida ej sluten omröstning begärts. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning. Med fullmakt får ej röstas. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infunnit sig. Styrelseledamot eller suppleant äger inte rätt att delta i val av revisorer och revisorssuppleant eller i omröstning om ansvarsfrihet för styrelsen. Protokoll skall justeras av årsmötets ordförande samt av två valda protokolljusterare.

§7 Valberedning

Valberedningen består av tre ledamöter varav en är sammankallande. Senast tre veckor före ordinarie årsmöte avger valberedningen sitt förslag till styrelsen. En ledamot ur valberedningen skall vid årsmötet föredra valberedningens förslag.

§8 Revisorer

För att granska föreningens förvaltning och räkenskaper utses vid årsmötet två revisorer och en revisorssuppleant att efter verkställ granskning till nästa årsmöte avge revisionsberättelse för det verksamhetsår under vilket de valts.

§9 Medlemslotteri

Utlottning av inköpta vinster till medlemmarna äger rum under december månad. Dragningen förrättas under offentlig kontroll. Vinnare meddelas genom personligt brev. Medlem somerlagt sin årsavgift före 1 december deltar i lotteriet.

§10 Stadgeändring och upplösning av föreningen

För ändring av föreningens stadgar eller för upplösning av föreningen fordras

att beslut härom fattas vid två på varandra följande årsmöten, det senare minst en månad efter det förra

att beslutet biträds med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna samt

att ett av de två mötena är ordinarie årsmöte.

Om föreningen upplöses skall dess tillgångar användas till ändamål som kan gagna föreningens syfte.

Dessa stadgar har antagits av föreningens årsmöte den 11 mars 1985, reviderade den 20 mars 1995 och 18 mars 1996 samt vid två tillfällen under 2012. Ytterligare en stadgeändring har antagits först vid extra årsmöte den 21 jan. och sedan vid ordinarie årsmöte den 4 mars 2015.