thumbnail image
STADGAR FÖR LJUSTERÖ KONSTFÖRENING

Stadgar 

Stadgar för Ljusterö Konst och Museiförening, nedan kallad Ljusterö Konstförening, antagna vid föreningens årsmöte 2019-04-06 

§1. Föreningens ändamål 

Föreningens ändamål är att främja konsten och att göra konst i alla dess former tillgänglig för alla boende och besökare på Ljusterö med omnejd. Föreningens definition av konst innefattar förutom måleri, skulptur och foto även bruksföremål och hantverk som är relaterat till skärgårdens livsvillkor. 

Föreningen vill nå detta genom att 

- Stödja ett progressivt och livaktigt konstmuseum på Ljusterö i samarbete med och utbyte med övriga museer, konsthallar, gallerier och konstnärer i Roslagen och på Östersjöns öar. 

- Verka för ett positivt verksamhetsklimat för konstnärer på Ljusterö med omnejd och verka för att det etableras förutsättningar för en eller flera konstnärskolonier på Ljusterö i ”Ackekolonins” tradition. 

- Stödja lokala konstnärer genom att erbjuda utställnings och marknadsföringsmöjligheter till förmånliga villkor. 

- Samarbete och utbyte med övriga konstmuseer i Roslagen och på Östersjöns öar för levande och intressanta utställningar och kulturutbyte. 

- Främja konstintresset hos boende på Ljusterö med omnejd samt arrangera konstlotterier av konst från Roslagen och Östersjöns öar. 

- Samarbeta med skolverksamheten för att stödja ungdomars kreativa utbildning och intresse. 

§2. Medlemskap 

Medlem i föreningen är varje person eller organisation som stödjer föreningens verksamhet och betalar den av årsmötet fastställda årsavgiften. 

§3. Organisation 

Föreningens verksamhet handhas av 

  1. a. föreningen vid föreningsmöten 
  2. b. styrelsen 
  3. c. arbetsgrupper 

§4. Föreningsmöten 

Årsmöte hålls senast den första maj på tid och plats som styrelsen fastställer. Föreningsmöte hålls enligt beslut av årsmöte eller på kallelse av styrelsen. 

Kallelse sänds till medlemmarna senast 14 dagar före möte. Kallelse sänds i möjligaste mån via e-post för att minimera föreningens administrationskostnader. Varje medlem som har betalt medlemsavgift har en röst. Röstning med fullmakt är inte tillåten. Sluten omröstning kan ske om sådan yrkas. 

Vid årsmötet skall följande mötesordning följas: 

1. Val av ordförande vid mötet 

2. Val av sekreterare vid mötet 

3. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst 

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden justera protokollet 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse 

6. Revisorernas berättelse med bilagt årsresultat och balansrapport 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

8. Val av ordförande i föreningen och styrelsen 

9. Val av styrelseledamöter 

10. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

11. Val av valberedning 

12. Fastställelse av årsavgift 

13. Behandling av förslag som lagts fram av styrelsen 

14. Behandling av motioner från röstberättigade medlemmar som skriftligen ingetts till styrelsen senast en månad före årsmöte 

15. Övriga frågor 

§5. Styrelse 

Föreningens styrelse skall utgöras av ordförande och högst 10 ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Årligen avgår halva antalet ledamöter. Ordförande väljs för ett år. Övriga ledamöter i tur att avgå väljs för två år. Styrelsen konstituerar sig och utser inom sig sekreterare, kassör och erforderliga funktionärer. Styrelsen kan adjungera personer med speciell kompetens till styrelsen. Dessa saknar rösträtt i styrelsen. 

Styrelsen svarar för föreningens löpande verksamhet och ansvarar för att 

- förbereda föreningens möten och verkställa dess beslut 

- förvalta föreningens tillgångar och sköta löpande ärenden 

- inom tre månader efter räkenskapsårets slut till revisorerna överlämna räkenskaper, protokoll och berättelse över föregående års förvaltning 

- till årsmötet avge berättelse över sin och föreningens verksamhet under föregående kalenderår 

- arbeta i enlighet med föreningens ändamål enligt §1. 

Styrelsen har ej mandat till att ingå avtal som kan sätta föreningen i skuld, sådant beslut skall alltid fattas av föreningsmöte. 

§6. Arbetsgrupper 

Styrelsen har mandat till att utse arbetsgrupper vid behov. 

§7. Valberedning 

Valberedning skall utgöras av tre personer, varav en sammankallande, som väljs av årsmötet för ett år. 

§8. Revisorer 

Årsmötet väljer för en tid av ett år en revisor och en revisorssuppleant till att granska föreningens förvaltning och räkenskaper. 

§9. Mandattid

Mandattiden räknas från årsmöte till nästa årsmöte. Avgående kassör är dock ansvarig för att avsluta det löpande räkenskapsåret. 

§10. Räkenskapsår och verksamhetsår 

Räkenskapsår är kalenderår. Verksamhetsår är från årsmöte till nytt årsmöte. 

§11. Årsavgift 

Årsavgift fastställs av årsmötet. Årsmötet äger rätt att differentiera årsavgiften mellan organisationer och personer. 

§12. Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av de som styrelsen utser. Firmateckning skall alltid ske med två ledamöter i förening. 

§13. Stadgeändring 

Beslut om stadgeändring skall fattas av minst två tredjedelar av avgivna röster på årsmöte eller föreningsmöte. 

§14. Upplösning 

För föreningens upplösning fordras minst tre fjärdedelar av avgivna röster vid vart två av ett på varandra följande årsmöten. Föreningens tillgångar skall då överlämnas till en ideell förening på Ljusterö, vars verksamhet överstämmer med föreningens mål under §1. Om sådan ej finnes skall föreningens tillgångar realiseras under överinseende av hemkommunens revisorer och nettot skall gå till att skapa ett årligt pris till konstnärer mantalsskrivna och verksamma på Ljusterö och omkringliggande öar inom kommunen.