thumbnail image
STADGAR

 § 1. Konstföreningens namn Föreningens namn är Hallsbergs Bild- & konstförening. 

§ 2. Konstföreningens syfte och verksamhet Föreningen har till uppgift att väcka, underhålla och utbreda intresset för konst, särskilt genom att arrangera utställningar anordna föredrag, studieverksamhet och övriga aktiviteter i ämnen rörande konst göra inköp för utlottning skapa tillfällen för att samtala om konst 

§ 3. Medlemmar och medlemsavgift Föreningen består av medlemmar som erlagt medlemsavgift. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. 

§ 4. Styrelsen Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse om minst fem ledamöter och två ersättare, valda av årsmötet. Ordförande utses av årsmötet och väljs för ett år. Övriga ledamöter och ersättare väljs för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och firmatecknare. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande. Styrelsen äger rätt att för speciella tillfällen, till sig adjungera en eller flera ledamöter. Styrelsen sammanträder minst en gång om året, på kallelse av ordförande eller då minst tre ledamöter så påfordrar. Styrelsen åligger dessutom: att under gemensamt ansvar förvalta föreningens tillgångar och ekonomi att bereda de ärenden som hänskjutits till styrelsen samt att utse inköpsgrupp för konstverk till lotteriet.

 § 5. Protokoll Vid föreningens styrelsemöte skall protokoll föras. 

§ 6. Revision Styrelsens förvaltning och räkenskaper granskas av två revisorer vilka utsetts på ordinarie årsmöte. Revisorerna utses för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. Revisorerna skall alltid äga tillgång till föreningens räkenskaper och handlingar. 

§ 7. Valberedning För att förbereda val av styrelseledamöter, ersättare och revisorer väljer årsmötet en valberedning bestående av minst två ledamöter. Ledamöter i valberedningen får inte tillhöra styrelsen.

 § 8. Möten Kallelse till föreningsmöte skall göras på sätt som styrelsen beslutar. Kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. Föreningens årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor före årsmötet. Extra årsmöte kan utlysas om styrelsen så anser erforderligt eller minst en tiondel av föreningens medlemmar med uppgivande av skäl, gör en skriftlig framställan till styrelsen. Extra årsmöte får inte besluta i annat ärende än som varit angivet i kallelse till mötet.

 § 9. Årsmöte Vid årsmöte skall förekomma Val av ordförande för mötet. Val av sekreterare för mötet. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet. Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse. Revisorernas berättelse. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Val av • ordförande och övriga ledamöter i styrelsen • ersättare • revisorer • Tillsättande av valberedning, minst två ledamöter varav en utses som sammankallande. • Bestämmande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår. • Övriga ärenden. 

§ 10. Utlottning av inköpt konst Medlemslotteri skall anordnas varje år. Medlem som erlagt stadgad medlemsavgift är berättigad att delta i föreningens nästkommande medlemslotteri. Styrelsen eller av styrelsen utsedd inköpsgrupp svarar för inköp av vinster till lotteriet. 

§ 11. Stadgeändring Beslut om ändring av föreningens stadgar eller om föreningens upplösning fattas av två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie. För beslutets giltighet behövs minst tvåtredjedels majoritet av samtliga närvarande medlemmar. 

§ 12. Upplösning Upplöses föreningen skall föreningens tillgångar överlämnas till något som gagnar konsten eller annat som årsmötet beslutar. Antagna stadgar 2019-03-07