thumbnail image
STADGAR

§ 1. Konstföreningens namn är
M
almö stads anställdas Konst- och Kulturförening (MKK) med säte i Malmö. 

§ 2. Konstföreningens syfte och verksamhet
Föreningen har till uppgift att väcka, underhålla och bredda intresset för konst och kultur bland medlemmarna.

I detta syfte skall föreningen
- arrangera minst en årlig samlingsutställning
- göra inköp av konst för utlottning
- ordna utställningsbesök, föreläsningar om konst och kultur samt studieresor för medlemmarna och deras anhöriga 

§ 3. Medlemskap och rösträtt
- Medlemskap kan efter anmälan till föreningens styrelse vinnas av alla som är eller har varit anställda i Malmö stad, kommunala bolag samt Region Skåne med arbetsplats belägen i Malmö och deras anförvanter. Övriga kan efter prövning av styrelsen erhålla medlemsskap.
-  Varje medlem äger en röst. 

§ 4. Medlemsavgifter
-  Medlemsavgiften fastställs årligen av det ordinarie årsmötet för nästkommande verksamhetsår.
-  Medlem som inträder i föreningen under löpande verksamhetsår skall erlägga fastställd medlemsavgift och är efter inbetalning av medlemsavgiften fullvärdig medlem.
- Medlem som inte tillfullo erlagt fastställd medlemsavgift för verksamhetsåret deltager ej i medlemslotterier. 

§ 5.  Styrelse
- Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av 9 ledamöter och en till fyra suppleanter. Samtliga ledamöter och suppleanter väljs på ordinarie årsmöte.

Ordförande utses av årsmötet udda år och väljs på en tid av två år.

Fyra ledamöter utses av årsmötet udda år och väljs för en mandattid på två år.

Tre ledamöter utses av årsmötet jämna år och väljs för en mandattid på två år
- Suppleanter väljs för en mandattid på 1 år
- Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare samt fördelar arbetsuppgifter till övriga ledamöter.
- Styrelsen sammanträder minst sex gånger per verksamhetsår på kallelse av ordföranden eller om tre ordinarie ledamöter begär att ordföranden skall kalla till styrelsemöte. Kallelse till styrelsemöte skall ske minst 14 dagar före mötet.
- Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ordinarie ledamöter är närvarande.

Vid lika röstetal har ordföranden utslags röst.
- Ordföranden ansvarar för kallelse till medlemsmöten och skall förbereda ärenden till årsmötet.  

§ 6.  Firmateckning
-
Föreningens firma tecknas av ordförande och/eller kassör var för sig.

§ 7.  Revision    
- För granskning av styrelsens förvaltning väljer årsmötet två revisorer jämte två suppleanter växelvis.
- Föreningens handlingar med tillhörande räkenskaper jämte styrelsens förvaltningsberättelse samt vinst- och förlusträkning för senaste verksamhetsåret skall senast den 31 januari överlämnas till revisorerna för granskning.
- Revisorerna skall avge skriftlig berättelse över sin granskning, varvid de tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 8.  Valberedning
- Valberedningen består av 3 ledamöter och en till två suppleanter och väljs för tiden intill nästa årsmöte. En av ledamöterna utses av årsmötet att vara valberedningens sammankallande. Ledamöter i valberedningen får inte tillhöra styrelsen eller på annat sätt anses jäviga.

§ 9.  Möten
-
Föreningens årsmöte skall hållas före mars månads utgång.  
- Kallelse till årsmöte och föreningsmöte meddelas till föreningens medlemmar senast 14 dagar före möte.
- Extra årsmöte kan utlysas när styrelsen så finner lämpligt eller när minst en tiondel av föreningens medlemmar med uppgivande av skäl gör en skriftlig framställan till styrelsen.
- Extra årsmöte får inte besluta i annat ärende än som varit angivet i kallelse till mötet.

§ 10.  Årsmöte

1. Val av ordförande för mötet

2. Val av sekreterare för mötet

3. Vid årsmötet skall förekomma
Fråga om mötet är stadgenligt utlyst

4. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet

5. Val av två rösträknare

6. Behandling av styrelsens verksamhets och förvaltningsberättelse

7. Revisorernas berättelse

8.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.  Val av ordförande, två år.

10.  Val av kassör två år.

11.  Val av ledamöter, två år.

12.  Val av suppleanter 1 år 

13.  Val av revisor, två år.

14.  Val av revisorssuppleanter, två år.

15.  Val av valberedning, ett år. Varav en utses som sammankallande.

16.  Bestämmande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår.

17.    Propositioner/Motioner

18.  Övriga ärenden

§ 11.  Inköp och utlottning
-  Medlemslotteri på registrerat medlemskap (medlemsnummer) görs minst en gång under verksamhetsåret på tid och sätt som styrelsen beslutar.
-   Inköp av vinster och totala vinstvärdet fastställs av styrelsen med hänsyn till föreningens ekonomi.
-  Styrelsen eller av styrelsen utsedd inköpsgrupp svarar för inköp av vinster (Konstverk) med hänsyn antalet registrerade medlemmar.
-  Styrelsen eller av styrelsen utsedda lotteriansvariga upprättar vinstförteckning över hög och lågvinster med en vinst per var 4:e medlem. Av antalet vinster skall antalet högvinster vara 1/3 av det totala antalet vinster i lotteriet.
-  Deltagare i medlemslotteriet är de medlemmar som har betalt årets medlemsavgift före november månads utgång.
-  Vinstförteckningen justeras av revisorerna före lottdragningen.
-  Efter dragningen som skall ske före december månads utgång upprättas vinstlista av styrelsen och vinstbevis med information om vinstutlämning sänds till vinnarna.

§ 12.  Vinstutlämning
-
 Om inget annat meddelas sker vinstutlämningen vid föreningens ordinarie  årsmöte.
-  Vinsterna (Konstverken) bör före utlämningen visas på lämplig plats.
-  Plats och tid för visningen skall meddelas till medlemmarna minst 14 dagar före visningen.
-  Vinstbeviset skall lämnas undertecknat när vinsten hämtas.
-  Vinster som inte hämtas inom angiven tid på vinstbeviset tillfaller föreningen.

Högvinster  
-  Vinnaren av första priset väljer fritt bland alla vinster, vinnaren av andra därefter o s v.
- Vinnare, som inte är närvarande, erhåller egen vinst eller närmast föregående vinstnummer på vinstlistan.

Lågvinster
-  Hämtas på angiven plats och tid i vinstbeviset.

§ 13 Stadgeändring
- Beslut om ändring eller komplettering av dessa stadgar är giltigt om detta fattas  av årsmöte och biträdes av minst 2/3 av de vid årsmötet närvarande medlemmarna.

§ 14 Ändring av logotyp
-  Beslut om ändring av föreningens logotyp som finns på dessa stadgars första sida ärls) är giltigt om detta fattas av årsmötet och biträdes av minst 2/3 av de vid årsmötet närvarande medlemmarna.

§ 15 Upplösning av föreningen
-  För beslut om föreningens upplösande krävs att beslut fattas på ett ordinarie årsmöte och ett påföljande föreningsmöte. Beslutet skall biträdas av minst 2/3 av de närvarande medlemmarna på respektive möte.

Vid upplösning av föreningen skall kontanta medel användas till inköp av vinster

(Konstverk) = som utlottas till medlemmarna enl. § 11.

Eventuella inventarier utlottas eller auktioneras ut till medlemmarna vid extra möte efter

upplösning av föreningen.

§ 16 Revideringar
Föreningens första stadga är antagen i samband med föreningens bildande 1946 och är reviderade på följande årsmöte;
- 1983-03-28

- 2001-11-12

- 2004-02-26

- 2005-02-17      

- 2006-03-02

- 2009-03-05

- 2013-02-14

- 2015-02-12

- 2017-02-16

- 2019-03-07