thumbnail image
STADGAR

6 min read

Stadgar för Handelsbankens konstförening, ladda ner som pdf

Senast ändrade vid årsmötet 2019.

Namn och ändamål

§ 1. Föreningens namn är Handelsbankens Konstförening.
Den är en ideell förening med ändamål att i två sektioner sammanföra anställda inom Handelsbankskoncernen som har ett gemensamt konstintresse. Sitt syfte vill föreningen i huvudsak söka främja genom att bland medlemmarna utlotta konstverk respektive konsthantverk, som inköps för detta ändamål, genom att arrangera utställningar av för utlottning inköpta verk samt ordna föredrag, utställningsbesök m.m. för att öka intresset och utveckla sinnet för konst bland medlemmarna.

Inköps- och utlottningsverksamheten organiseras i två sektioner; Konst resp. Konsthantverk och Design.

Medlemskap

§ 2. Medlemskap i föreningen kan efter ansökan vinnas av alla anställda i banken och dess helägda dotterbolag samt av alla som uppbär pension från banken. Medlemskapet upphör i och med att medlemmen slutar sin anställning på annat sätt än genom avgång med pension.

§ 3. Medlemsavgiften fastställs årligen vid årsmötet och betalas månadsvis.
§ 4. Medlem som inte erlagt fastställd medlemsavgift kan uteslutas ur föreningen genom beslut av styrelsen.

Styrelse och revision

§ 5. Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av ordförande och ytterligare minimum nio och maximum tolv ledamöter. Såväl ordförande som övriga ledamöter utses vid årsmötet. Styrelsens ordförande väljs på ett år och övriga styrelseledamöter på två år. Avgår ledamot före utgången av mandattiden, kan styrelsen adjungera ny ledamot för den återstående tiden. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Vid årsmötet ska tillsättas en valberedning bestående av två ledamöter. Valberedningen ska tillsättas för nästkommande styrelseval. Den ska upprätta förslag till styrelseledamöter, vilket förslag dock inte är bindande vid årsmötet. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, så ofta denne finner erforderligt eller när annan styrelseledamot föreslår sammanträde. Styrelsen är beslutsför då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsens beslut anses ha fattats när de flesta röstande är ense. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande. Besluten ska protokollföras. Styrelsen ska varje år avge förvaltningsberättelse för det förflutna räkenskapsåret. Styrelseledamot ska inte åtnjuta arvode från föreningen för sitt uppdrag.

§ 6. Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen som sådan, av den eller dem bland styrelsens ledamöter som styrelsen därtill utser.

§ 7. För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses på årsmötet två revisorer jämte två suppleanter.

§ 8. Fullständigt bokslut ska upprättas per den 31 december varje år. Senast sex veckor före årsmötet ska räkenskaperna med tillhörande handlingar samt av styrelsen avgiven förvaltningsberättelse jämte balansräkning och resultaträkning för senaste verksamhetsåret överlämnas till revisorerna för granskning. Revisorerna ska avge skriftlig berättelse över sin granskning, där de tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. Berättelsen ska delges styrelsen senast två veckor före årsmötet och därefter överlämnas till årsmötet.

Årsmöte

§ 9. Varje medlems rätt att delta i skötseln av föreningens angelägenheter utövas på årsmötet. Årsmöte hålls en gång om året. Tidpunkt och plats bestäms av styrelsen. Senast en vecka före årsmötet ska styrelsens kallelse vara föreningsmedlemmarna tillhanda. Kallelse får enligt styrelsens val ske antingen genom brev eller genom införande på föreningens hemsida. Kallelse anses vara föreningsmedlemmarna tillhanda tre dagar efter det att brev skickats och, om kallelse sker genom införande på föreningens hemsida, samma dag införandet sker. I kallelse till årsmötet ska anges de ärenden som ska förekomma på mötet. I kallelse till årsmöte behöver dock ej särskilt anges de ärenden som enligt stadgarna alltid ska förekomma. Föreningsmedlem som senast den 1 februari skriftligen begärt detta hos styrelsen är berättigad att få fråga behandlad på årsmötet.

§ 10. Extra årsmöte ska utlysas när styrelsen så anser lämpligt eller när endera föreningens revisorer eller minst 10 % av föreningens medlemmar så begär. På extra årsmöte får icke förekomma andra ärenden än de som anges i kallelsen.

§11. På årsmöte och extra årsmöte har varje medlem en röst. Ingen kan för egen räkning och som ombud för andra medlemmar utöva rösträtt för mer än sammanlagt 1/10 av det vid årsmötet representerade antalet röster. Röstning sker öppet, såvida ej annat begärs. Vid lika röstetal ska mötesordförandens röst gälla, utom vid val där lotten avgör.

§ 12. Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare vid sammanträdet
2. Upprättande av röstlängd
3. Val av medlem att jämte ordföranden justera protokollet 4. Fråga om sammanträdets behöriga sammankallande
5. Föredragning av styrelse- och revisionsberättelse
6. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningen 2 – 6. 8. Bestämmande av medlemsavgift
9. Val av ordförande i föreningen
10. Val av andra styrelseledamöter
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter
12. Val av ledamöter i sektionerna
13. Val av valberedning
14. Övriga ärenden

Inköp och utlottning av verk

§ 13. De verk som inköps för utlottning väljs av sektionerna, bestående av vardera sex - tio ledamöter. Fyra av ledamöterna i respektive nämnd väljs av årsmötet. Dessa ledamöter väljer ytterligare två - sex ledamöter av respektive nämnd. Ledamöterna utses på ett år. Varje nämnd utser inom sig en ordförande. De för utlottning förvärvade verken ska utställas på lämplig plats.

§14. Utlottning av konstverk sker två gånger under verksamhetsåret. Tidpunkt bestäms av styrelsen. Samtliga medlemmar som enligt §3 erlagt avgift deltar i utlottningen. Vinnare nr 1 väljer först, vinnare nr 2 därefter osv, med beaktande av
följande. Konstverken fördelas mellan vinnarna efter deras egen önskan genom att närvarande vinnare (själv eller genom befullmäktigat ombud) väljer vinst eller att vinnare valt vinst genom att relevant inköpsnämnd före utlämningstillfället erhållit önskelista från vinnaren. Övriga vinnare tilldelas därefter vinst. Vinster som ej avhämtats inom ett år efter utlämningstillfället tillfaller föreningen.

Stadgeändring och upplösning av föreningen

§ 15. Beslut om ändring eller komplettering av föreningens stadgar är inte giltigt med mindre än att det fattats vid årsmöte och godkänts av minst två tredjedelar av de röstande.

§ 16. För giltigt beslut om upplösning av föreningen fordras att alla medlemmar är ense om beslutet eller att detta fattats av två på varandra följande föreningssammanträden, därav minst ett ordinarie, och på det sammanträde som sist hålls, godkänts av minst två tredjedelar av de röstande. Vid upplösning av föreningen ska eventuella tillgångar användas till inköp av konstverk för utlottning bland medlemmarna.