thumbnail image
STADGAR

2 min read

Stadgar för Mölndals Konstförening

Föreningen är bildad 17 november 1944

§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Mölndals Konstförening

§2 Uppgifter
a. att väcka intresse för god konst
b. att inköpa konstverk, vilka utlottas till föreningens medlemmar
c. samt i övrigt arbeta för att stödja konstlivet bland annat i Mölndal
§3 Medlemsskap
Medlemsskap kan erhållas av varje enskild person

§4 Årsavgift
Årsavgiften fastställes på årsmötet. Den berättigar till deltagande med en lott i föreningens årliga utlottning av konstverk.

§5 Styrelse
Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse bestående av ordförande och lägst 4, högst 6 ordinarie ledamöter. Ordförande, kassör och övriga ledamöter väljs för en tid av ett år av föreningens medlemmar vid ordinarie årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och övriga ledamöter. Styrelsen äger rätt att till sig vid behov adjungera en eller flera ledamöter

§6 Revisorer
Föreningen utser årligen två revisorer jämte en suppleant för granskning av föreningens räkenskaper.

§7 Styrelsens åliggande
Styrelsen åligger:
– att före februari månads utgång till revisorerna avlämna avslutade räkenskaper och protokoll
– att vid föreningens ordinarie årsmöte i mars avge berättelse om föreningens verksamhet
– att under gemensamt ansvar vårda och förvalta föreningens tillgångar samt
– att bevaka föreningens intressen och verka för dess ändamål

§8 Räkenskaper
Föreningens räkenskaper skall föras per kalenderår och vara avslutade senast i februari  följande år.

§9 Möten
Föreningen avhåller årligen två möten. Årsmöte och höstmöte. Årsmöte hålls i mars. Höstmöte hålls i november.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Styrelsens berättelse över det gångna året
2. Revisorernas berättelse
3. Styrelsens ansvarsfrihet
4. Val av styrelse
5. Val av två revisorer samt en suppleant
6. Fastställande av årsavgift
7. Till styrelsen inkomna frågor

Kallelse till årsmötet sker genom personlig kallelse.
Vid höstmötet tillsättes en valberedning, bestående av två ledamöter, som skall förbereda val av styrelse och revisorer.

§10 Rösträtt
Vid föreningens sammanträden äger varje medlem en röst.

§11 Extra möte
Extra möte hålles då styrelsen så finner nödvändigt

§12 Ändring av stadgar
Ändring i eller tillägg till dessa stadgar kan endast göras genom beslut av två på varandra följande allmänna möten, därav ett ordinarie årsmöte.

§13 Föreningens upplösning
För beslut om föreningens upplösning kräves 3/4 majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Om ett dylikt beslut fattas, skall föreningens tillgångar utlottas till föreningens medlemmar.

Mölndal november 2015

Styrelsen för Mölndals konstförening