thumbnail image
STADGAR

Stadgar Järnvägarnas konstförening i Göteborg
STADGAR FÖR JÄRNVÄGARNAS KONSTFÖRENING I GÖTEBORG
Stadgarna reviderades genom årsmötet 2019-03-20 och vid extra föreningsmöte 2019-05-15

1 § Namn och ändamål
Föreningens namn är Järnvägarnas konstförening i Göteborg, organisationsnummer 802460-6090.
Den är en ideell förening med uppgift att bland medlemmarna väcka, underhålla och vidga intresset för konst.
I detta syfte vill föreningen:
Ordna utlottning av inköpt och genom gåvor erhållen konst och konsthantverk.
Ordna föreläsningar i konst samt ordna utställningsbesök, studieresor och liknande för medlemmarna och i mån av plats även för närstående.

2 § Medlemskap
Medlem kan fysisk person över 18 år och med anknytning till trafik- och järnvägsverksamhet bli efter anmälan till föreningens styrelse.
Medlemskapet påbörjas när medlemsavgift erlagts och upphör när medlemsavgift inte har erlagts i rätt tid. Medlemsavgift återbetalas inte till medlem som lämnar föreningen under året.
Medlemsavgift ska vara betald senast 1 juli varje år vid fortsatt medlemskap. Nytillkommen medlem måste, för att delta vid årets konstutlottning, betala medlemsavgiften senast 31 december.
Det åligger medlemmen att meddela styrelsen aktuella kontaktuppgifter (e-mailadress och adress/telefonnummer).
Varje medlem har en röst vid årsmötet respektive vid extra föreningsmöten. Röstning med fullmakt är inte tillåtet.
Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande förenings¬stadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen.
Varje medlem har en lott i den årliga konstutlottningen. Medlem som inte vunnit vid senaste konstutlottningen, har vid nästa års konstutlottning två stycken lotter. Om medlem inte vunnit två år i rad har medlemmen tre lotter vid varje årlig konstutlottning till dess medlemmen vinner. I och med vinst i konstutlottningen återgår antalet lotter till en igen.

3 § Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs på årsmötet och avser ett kalenderår.

4 § Uteslutning
Medlem får uteslutas om medlemmen har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter. Medlem får också uteslutas om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadat föreningens intressen.
Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid.
Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

5 § Verksamhetsår
Verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

6 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra föreningsstämma och styrelsen. Årsmötet och extra föreningsstämma är föreningens högsta beslutande organ. När inte medlemmarna är samlade till årsmöte eller extra föreningsstämma är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

7 § Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, kassör och tre ordinarie ledamöter samt två suppleanter, samtliga valda på årsmötet.
Ordförande och kassör utses på årsmöte; styrelsen utser inom sig sekreterare och vice ordförande samt fördelar arbetsuppgifterna i övrigt på lämpligt sätt. Ordförande leder styrelsens arbete. Har ordförande förhinder ska vice ordförande träda in i ordförandes ställe.
Styrelsen är beslutsmässig då, efter kallelse till samtliga ordinarie ledamöter, minst fyra av dessa eller suppleanter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens närvarande ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av minst tre styrelseledamöter. Även suppleanter kallas till möte och har närvarorätt.
Vid styrelsens sammanträde ska föras protokoll, som ska justeras av mötets sekreterare och mötets ordförande.
Styrelsen har rätt att vid behov inkalla sakkunnig lämplig person.
Styrelsen har rätt att besluta om extra utlottning på årsmötet.
Styrelsens verksamhet under året framgår av den verksamhetsberättelse som presenteras vid årsmötet samt av styrelsens ekonomiska rapport över föreningens räkenskaper.
Styrelsen äger inte rätt till arvode.

8 § Valberedning
Vid årsmötet utses en valberedning bestående av två ledamöter, varav en är sammankallande, samt en suppleant. Syftet är att under verksamhetsåret förbereda de förändringar i styrelsen som av olika skäl kan bli aktuella till nästkommande årsmöte.
Ordinarie ledamot i valberedningen får för kännedom kallelser till och protokoll från styrelsens möten.
Den sammankallande kallar valberedningen till sammanträde. Valberedningen ska lämna sitt förslag på personer till de valbara posterna till styrelsen tre veckor före årsmötet.
Valberedningen äger inte rätt till arvode.

9 § Revision
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses på årsmötet en ordinarie revisor och en suppleant.
Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn ska inte delta regelbundet på styrelsemöten.
Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhetsåret med tillhörande handlingar jämte av styrelsen avlämnad ekonomisk rapport, verksamhetsberättelse och föregående årsmötesprotokoll ska fyra veckor före årsmötet överlämnas till revisorn för granskning.
Revisorn ska avge skriftlig berättelse över sin granskning, varvid ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrkes eller avstyrkes. Revisorns berättelse ska vara färdig två veckor före årsmötet och överlämnas till styrelsen.
Revisorerna äger inte rätt till arvode.

10 § Inköpsnämnden
Inköp av konstverk sker genom inköpsnämnden. Inköpsnämnden består av fem ledamöter, varav två ledamöter väljs på årsmötet och tre ledamöter utser styrelsen inom sig. Inköpsnämnden bestämmer formerna för inköp inför varje inköpsomgång.
Inköpsnämnden äger inte rätt till arvode.

11 § Firmateckning
Ordförande och kassör äger rätt att var för sig teckna föreningens firma eller av två styrelseledamöter tillsammans.

12 § Årsmöte och extra föreningsmöte
Årsmöte ska äga rum senast den 31 mars påföljande år på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse ska utsändas minst två veckor före mötet och innehålla dagordning för årsmötet. Senast en vecka före årsmötet ska verksamhetsberättelse, styrelsens ekonomiska rapport och föregående årsmötesprotokoll samt valberedningens förslag till valbara poster finnas tillgängliga för föreningens medlemmar på föreningens hemsida eller genom skriftlig begäran till föreningens sekreterare.
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra föreningsmöte. Kallelse ska utsändas minst två veckor före mötet och innehålla anledningen till extra föreningsmötet.
Styrelsen ska kalla till extra föreningsmöte om en revisor eller om minst tio medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. Styrelsen ska då kalla till extra föreningsmöte inom två månader från erhållen begäran. Kallelse ska utsändas minst två veckor före mötet och innehålla anledningen till extra föreningsmötet.
Extra föreningsmöte får inte besluta i annat ärende än vad som angivits i kallelsen till detta möte.
Kallelse till årsmöte och extra föreningsmöten sker med e-mail, om medlem inte lämnat e-mailadress till styrelsen skickas kallelsen via postal försändelse.

13 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas på årsmötet.
Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

14 § Beslutsförhet, beslut och omröstning vid årsmöte och extra föreningsmöte
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i 18 § och 19 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.
Omröstning sker öppet. Om medlem begär det ska dock val ske slutet.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

15 § Valbarhet
Valbar till styrelse, valberedning, revisorer och inköpsnämnd är medlem i föreningen.

16 § Ärenden vid årsmötet
Vid ordinarie årsmötet ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande för mötet.
2. Val av sekreterare för mötet.
3. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet.
4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
5. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport.
6. Revisorns berättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
8. Valberedningens förslag på personer till de valbara posterna.
9. Val av ordförande för ett år.
10. Val av kassör för ett år.
11. Val av tre ordinarie ledamöter för två år.
12. Val av två styrelsesuppleanter för ett år.
13. Val av revisor och ersättare för revisorn för ett år.
14. Val av två ledamöter till valberedningen för ett år, varav en väljs till sammankallande.
15. Val av en suppleant till valberedningen för ett år.
16. Val av två ledamöter till inköpsnämnden för ett år, vilka inte är valda till styrelsen
17. Beslut om medlemsavgift.
18. Övriga ärenden, väckta av styrelsen eller motioner från medlemmar.

17 § Utlottning av konstverk
Utlottning av konstverk äger rum en gång om året i samband med årsmötet. De för utlottningen förvärvade konstverken visas på årsmötet. Även Föreningens hemsida kan användas för visning av de för utlottning förvärvade konstverken.
Utlottningen företas mellan föreningens samtliga medlemmar som erlagt medlemsavgift för det räkenskaps¬år årsmötet omfattar. Konstverken fördelas mellan vinnarna efter deras önskan så att den förste vinnaren väljer först, den andre vinnaren därefter o s v. Om vinnare inte kan delta får han utse ersättare genom skriftlig fullmakt eller meddela styrelsen sina val (prio-lista). Uteblir vinnare utan att ha utsett sådan ersättare eller skriftligt meddelat styrelsen sina val, hoppas vinstnumret över och ställs sist för att tilldelas vinst bland de kvarvarande konstverken i fallande värdeordning.
Avhämtas inte vinsten inom tre månader från utlottningen återgår vinsten till föreningen att lottas ut vid annat tillfälle.
Vinnarna inklusive vinst får presenteras med namn på föreningens hemsida. Styrelsen ska underrätta vinnarna genom e-mail. Har vinnaren inte lämnat e-mail utan enbart postadress underrättas medlem via post. Det är medlemmarnas ansvar att lämna aktuella kontaktuppgifter till styrelsen enligt § 2.

18 § Stadgeändring
Beslut om ändring av föreningens stadgar ska fattas på två på varandra följande förenings¬möten med minst en månads mellanrum, varav det ena ska vara årsmöte. För beslut krävs att förslaget biträtts av minst 2/3 (två tredjedelar) av de på mötena närvarande medlemmarna.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen lämnas av såväl medlem som styrelse.

19 § Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen ska fattas på två på varandra följande föreningsmöten med minst en månads mellanrum, varav det ena ska vara årsmöte. För beslut krävs att förslaget biträtts av minst 2/3 (två tredjedelar) av de på mötena närvarande medlemmarna
Föreningens tillgångar ska då användas till inköp av konstverk att lottas ut bland medlemmarna