thumbnail image
STADGAR

STADGAR

Föreningens stadgar reviderades 970227, 000215, 030211, 100217, 150211, 170215, 190221, 200519 

§ 1
Föreningens namn är SESAM, Konstförening vid SUS i Lund

§ 2
Konstföreningen  är en intresseförening, vilken är ansluten till Sveriges Konstföreningar och har till ändamål
–  att väcka intresse för varierad konst och bra konsthantverk
–  att i detta syfte anordna utställningar och föredrag
–  att inköpa konstverk för utlottning bland föreningens medlemmar
– att anordna konstresor/utflykter

§ 3
Medlemskap i föreningen kan erhållas av alla som arbetar inom SUS i Lund. Samt samarbetspartners som är geografiskt knutna till båda sjukhusen. De medlemmar som avgår med pension skall ha möjlighet att kvarstå som medlemmar.

§ 4
Medlemsavgiftens storlek bestäms av årsmötet. Erlagd medlemsavgift berättigar till en lott i konstlotteriet. Medlemsavgiften skall vara erlagd senast 30 juni och för nya medlemmar skall medlemsavgiften vara erlagd senast
30 september det kalenderår lotteriet avser.

§ 5
Vinstfördelning sker genom lottdragning. Vid vinstval väljer vinnarna i den ordningsföljd som vinstnumren anger. Skulle vinnare eller ombud inte närvara vid vinstfördelningen och inte heller meddelat detta, fortsätter lotteriet till nästa vinnare. Vinster som återstår när alla närvarande vinnare valt sina vinster, fördelas efter vinstordning till de vinnare som inte närvarat vid utdelningen.

§ 6
Styrelsen består av ordförande, som väljs för 1 år, jämte minst 8 ledamöter, vilka väljs efter tid av 2 år, med växelvis avgång hälften vartannat år.

§ 7
Ordförande och kassör äger rätt att var för sig teckna föreningen.

§ 8
Föreningens beslutande organ är årsmötet och styrelsen

§ 9
Styrelsen är beslutsmässig med 7 närvarande ledamöter. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

§ 10
Hela styrelsen tar ansvar för inköp av konstverk till utlottningen.

§ 11
Varken styrelsen eller revisorer får något arvode.

§ 12
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 13
Ordinarie årsmöte skall hållas före utgången av februari månad varje år. Kallelse sker genom personlig kallelse till samtliga medlemmar minst 14 dagar före mötet.

Vid årsmöte skall följande frågor behandlas:
– Val av ordförande att leda förhandlingarna
– Val av mötesdeltagare
– Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
– Styrelsens verksamhetsberättelse, jämte sammandrag av räkenskaperna.
– Revisorns berättelse
– Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för denna tid revisionsberättelsen
avser
– Val av ordförande
– Val av styrelseledamöter och suppleanter
– Val av revisor och revisorssuppleant
– Val av ledamöter till valberedningen
– Bestämmande av årsavgift
– Övriga ärenden
– Utlottning av konst

§ 14
Eventuella motioner ska inlämnas till styrelsen 10 dagar innan årsmötet.

§ 15
Beslut avgörs genom röstning med enkel majoritet. Vid stadgeändring och föreningsupplösning krävs  2/3 majoritet vid årsmötet

§ 16
Om föreningen upplöses skall eventuella tillgångar användas till konstverk, som därefter utlottas bland medlemmarna.