thumbnail image
STADGAR

  

1. Kungliga bibliotekets konstförening

1.1. Stadgar 

§ 1. Namn och ändamål

Föreningens namn är Kungl. bibliotekets konstförening. Den är en ideell förening med uppgift att bland de anställda i Kungl. biblioteket väcka, underhålla och vidga intresset för konst. 

I detta syfte vill föreningen:

 1. Ordna utställningsbesök, studiebesök och dylikt för medlemmarna.
 2. Ordna utlottningar av förvärvade konstverk.
 3. Ordna föreläsningar samt främja studieverksamhet i konst och därmed besläktade frågor.


§ 2. Medlemsskap, rösträtt

Föreningen är öppen för alla anställda och tidigare anställda i Kungl. biblioteket och  institutioner knutna till Kungl. biblioteket.
Medlemskap upphör då medlemmen anmäler detta till föreningens styrelse eller då medlemsavgift ej erlagts för föregående år.

Varje medlem äger en röst.

§ 3. Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställs årligen av det ordinarie årsmötet.

Medlemsavgift erläggs årsvis genom insättning på föreningens plusgirokonto. Endast medlem som erlagt full årsavgift deltar i utlottningen av konstverk.

§ 4. Inköp och utlottning av konstverk

Utlottningen av konstverk sker en gång årligen.

Minst tre konstverk utlottas årligen.

Styrelsen ansvarar för inköp av konstverk för utlottning. 

§ 5. Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet och styrelsen.

§ 6. Verksamhetsår

Verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

§ 7. Styrelsen

Styrelsen består av sju ledamöter, samtliga valda på årsmötet. Ordföranden väljs på årsmötet. Styrelsen utser inom sig övriga poster. Vid behov görs fyllnadsval efter remiss till medlemmarna.

§ 8. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig eller tillsammans.

§ 9. Revision 

Styrelsens förvaltning och räkenskaper granskas av två revisorer vilka jämte två suppleanter utses på årsmötet. Revisorerna liksom suppleanterna utses för en period av ett år. Revisorerna ska alltid ha tillgång till föreningens räkenskaper och handlingar.

  § 10. Valberedning

För att förbereda val av styrelseledamöter och revisorer väljer årsmötet en valberedning bestående av två till tre ledamöter varav en sammankallande. Ledamöterna får inte tillhöra styrelsen.

§ 11. Årsmöte 

Årsmötet skall äga rum senast den 31 mars. Kallelse ska skickas ut senast fyra veckor innan årsmötet. Verksamhets- och förvaltningsberättelse skall utsändas senast två veckor före mötet. Motion ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. 

§ 12. Ärenden vid årsmötet.

 1. Val av ordförande vid  mötet.
 2. Val av sekreterare vid  mötet.
 3. Fråga om mötet är  stadgeenligt utlyst.
 4. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet.
 5. Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
 8. Val av styrelseordförande för ett år.
 9. Val av sex ledamöter för ett år.
 10. Val av två revisorer samt två suppleanter för ett år.
 11. Tillsättande av valberedning, två till tre ledamöter, varav en sammankallande.
 12. Bestämmande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår.
 13. Behandling av inkomna motioner. Dessa skall vara styrelsen tillhanda fyra veckor före årsmötet.
 14. Övriga ärenden.


§ 13. Extra årsmöte, stadgeändring och upplösning av föreningen 

Extra årsmöte skall hållas när styrelsen eller revisor finner skäl till det eller när minst 1/10 av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat på årsmötet.

Kallelse till extra årsmöte skall skickas ut fyra veckor innan extra årsmöte. Till kallelsen skall bifogas relevant underlag.

Beslut om ändring eller komplettering av föreningens stadgar och för upplösning av föreningen fordras att beslut fattas på två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie, och på det sammanträde som sist hålls, biträds av två tredjedelar av de närvarande. 

Vid upplösning av föreningen beslutar styrelsen efter godkännande av medlemmarna hur innestående tillgångar skall disponeras.