thumbnail image
STADGAR

Gällande stadgar f o m 2018

Stadgar för Konstklubben Saab-Combitech Växjö

1. Klubbens namn Klubbens namn är Konstklubben Saab-Combitech Växjö

2. Ändamål Konstklubbens ändamål är att bland de anställda vidga intresset för god konst dels genom inköp, och utlottning av konstverk, dels genom andra aktiviteter såsom besök på konstutställningar, föredrag och studieverksamhet öka medlemmarnas kunskaper om, och förståelse för konst. Konstklubben kan även välja att dela ut konst, t ex i form av så kallade årsblad, vilket i så fall ska ske till samtliga betalande medlemmar

3. Medlemskap Medlemskap i klubben kan vinnas av alla anställda på Saab och Combitech i Växjö samt medlem i Telub Veteranklubb Växjö. Personal med annan koppling till bolag eller enhet på Saab eller Combitech i Växjö kan kvarstå som medlemmar, men kan endast vara med på aktiviteter som betalas av Ortsrådet i Växjö på egen bekostnad.
 
Utträde ur klubben anmäls till styrelsen minst en månad i förväg och kan ske när som helst under kalenderåret. Erlagda avgifter återbetalas ej. För att vara berättigad att delta i utlottningen måste full årsavgift erläggas senast en vecka innan aktuell utlottning. Medlem som icke till föreningen inbetalat avgift inom av styrelsen bestämd tid kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

4. Medlemsavgift Medlemsavgiften bestäms för ett år framöver av det ordinarie årsmötet och erläggs genom löneavdrag eller på annat sätt. Styrelsen äger rätt att bestämma tidpunkt för erläggandet. 

Styrelsen har rätt att ta ut högre medlemsavgift från medlem som tillhör bolag eller enhet som inte är med och sponsrar klubben.

5. Utlottning Utlottning äger rum en gång per år. I utlottningen deltar samt- liga betalande medlemmar med en lott vardera.
Dessutom erhåller betalande medlem extra lott(er) enligt nedan:

 • Medlem utan vinst under tre år i rad får f o m fjärde året
  en extra lott.
 • Medlem utan vinst under nio år i rad får f o m tionde året
  två extra lotter.  

Vid vinst i årslotteriet tas extralotterna bort.
Vid samma utlottning kan medlem vinna högst (1) vinst.
Beräkning av antal lotter sker med utgångspunkt från erlagda medlemsavgifter en vecka innan aktuell dragning.

6. Räkenskapsår Räkenskapsår ska vara kalenderår.

7. Årsmöte Konstklubbens högsta beslutande myndighet utövas av årsmötet, vilket hålls senast under februari månad. Dag och plats bestäms av styrelsen. Extra klubbmöte utlyses av styrelsen då omständigheterna så fordrar. Varje medlem äger en röst. Röstning med fullmakt får ej förekomma. För beslut erfordras enkel majoritet bland mötesdeltagarna.

8. Kallelse till årsmöte mm Kallelse till årsmötet ska ske minst fyra veckor i förväg.
Kallelse till klubbmöte ska ske minst en vecka i förväg.

9. Ärende vid årsmöte Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

 • val av ordförande till mötet
 • val av sekreterare för mötet
 • val av två justeringsmän och rösträknare
 • styrelsens förvaltningsberättelse
 • revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • val av ordförande för ett år (1 år)
 • val av ytterligare två styrelseledamöter för två år (2 år)
 • val av fyra styrelsesuppleanter för ett år (1 år)
 • val av två revisorer för ett år (1 år)
 • val av två ledamöter och en suppleant till valnämnd för ett år (1 år)
 • fastställelse av årsavgiften
 • övriga ärenden. 

10. Motioner Motioner till årsmötet ska vara inlämnade till styrelsen senast två veckor före årsmöte.

11. Styrelse Styrelsen, som består av ordförande och fyra ledamöter samt fyra suppleanter, utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör för ett år. Styrelsen är beslutsför om minst tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande företräder.

12. Inköpsnämnd Hela styrelsen utgör inköpsnämnd. Den ska ombesörja inköp, visning och utlottning av konstverk. Inköpta konstverk ska i god tid före utlottningen exponeras på lämplig plats inom företaget.

13. Ändring av stadgar Ändring av dessa stadgar, förutom paragraf 14, kan ske efter beslut på årsmöte. Beslut om ändring av paragraf 14 kan ske efter beslut vid två på varandra följande klubbmöten av vilket det ena skall vara ett årsmöte.

14. Klubbens upplösning Beslut beträffande klubbens upplösning kan ske efter beslut vid två på varandra följande klubbmöten av vilka det ena ska vara ett årsmöte. Vid upplösningen befintliga tillgångar skall användas till inköp av konstverk för utlottning bland medlemmarna.