thumbnail image
STADGAR

4 min read

STADGAR FÖR KONSTFÖRENINGEN VID SVERIGES RADIO/TV

§ 1 Föreningens syfte

Föreningens syfte är att väcka och utveckla intresset för och förståelsen av konst och konsthantverk bland personalen vid Sveriges Radio, Sveriges Television, Utbildningsradion och stiftelsen Radiotjänst, jämte dotterföretag och Stiftelsen Radiotjänst.

§ 2 Föreningens verksamhet

Föreningens verksamhet utformas av styrelsen enligt de allmänna riktlinjer som beslutas vid årsmötet.

§ 3 Medlemskap

Rätt till medlemskap i Konstföreningen skall tillkomma person som är tillsvidareanställd eller visstidsanställd (vikarie, projekt- och mångfaldsanställd med en anställningstid av minst tre månader) vid ovannämnda företag.
Medlemskap förvärvas genom anmälan till styrelsen och gäller sedan medlemsavgift har erlagts.
Medlem som i någon form har pensionerats från de ovan nämnda företagen äger rätt till medlemskap. För sådan gäller dock att subventionering genom ianspråktagande av anslags-medel ej får ske.

§ 4 Medlemsavgift

Medlemsavgiften erlägges per år med belopp som årsmötet beslutar.
Medlem erhåller efter inbetalning av avgiften för ett verksamhetsår ett lottnummer i ett årligt konstlotteri, under förutsättning att avgiften erlagts senast den sista mars.

§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår

Verksamhetsår och räkenskapsår räknas från den 1 januari till den 31 december.

§ 6 Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Stockholm och består av sju ordinarie ledamöter och fyra suppleanter. Styrelsen väljs för ett år.

Styrelsen är beslutsmässig då efter kallelse till samtliga ledamöter minst fyra av dessa eller deras ersättare är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. För styrelsen finns särskild arbetsordning som fastställes av årsmötet.

§ 7 Styrelsen har till uppgift:

a) att vid ordinarie årsmöte framlägga verksamhets- och förvaltningsberättelse för föregående år;
b) att vid ordinarie årsmöte framlägga förslag till verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret;
c) att under gemensam ansvarighet förvalta föreningens tillgångar;
d) att inköpa konstverk för föreningens utlottningar och att i enlighet med särskilda regler organisera utlottningarna av dessa konstverk bland medlemmarna;
e) att samarbeta med Sveriges Radios konstkommitté i de former och i den omfattning, som överenskommes mellan styrelsen och konstkommittén.

§ 8 Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper utses två revisorer jämte revisorssuppleant.

§ 9 Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls före januari månads utgång. Årsmöte skall utlysas 10 dagar i förväg.
På ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

a) val av ordförande att föra årsmötesförhandlingarna
b) val av sekreterare att för årsmötets protokoll
c) val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll
d) föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse avseende föregående års verksamhet
e) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
f) behandling av motioner, som skall ha inkommit till styrelsen senast 20 dagar före årsmötet
g) fastställande av årsavgift
h) val av:
ordförande i styrelsen
kassaförvaltare
fem ledamöter i styrelsen
fyra suppleanter för ledamöterna i styrelsen
två revisorer och en suppleant för dem
två ledamöter i valberedningen
i) fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
j) övriga frågor, som av styrelse eller medlem upptas på årsmötet.

§ 10 Vid omröstning äger varje medlem en röst. Medlem har rätt att rösta genom fullmakt, utställd på annan medlem. Vid lika röstetal gäller mötesordförandens röst.

§ 11 Extra föreningsmöte

Till extra föreningssammanträde kallas när styrelsen så finner påkallat eller när minst en tredjedel av föreningsmedlemmarna påfordrar detta, eller när ordinarie årsmöte så beslutar. Sådant extra föreningssammanträde skall utlysas minst 14 dagar i förväg.

§ 12 Ändring av stadgarna

Ändring av dessa stadgar skall beslutas å två på varandra följande föreningssammanträden, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte.

§ 13 Föreningens upphörande

Om föreningen upphör skall eventuella innestående medel användas för inköp av konstverk, som utlottas bland medlemmarna. Föreningens arkiv skall överlämnas till Sveriges Radios dokumentarkiv.

Anm.

Dessa stadgar är antagna vid föreningens bildande den 13.6.1977. De ändringar som beslutats vid föreningens årsmöten 1980 och -81, 1984 , 1990 och 1994, vid föreningens allmänna medlemsmöte den 2 maj 1994 samt vid föreningens årsmöte 2005 med åtföljande medlemsmöte den 23 maj 2005 har införts i dessa stadgar.