thumbnail image
REGLER OCH STADGAR

MEDLEMSLOTTERI

Bakgrund
En av hörnpelarna i en konstförenings verksamhet är att köpa in konstverk som lottas ut bland medlemmarna. På detta sätt gynnas både konstnärer och medlemmar.
Varje förening strävar efter att ha enkla och rättvisa regler för utlottningen och så även Söderhamns Konstförening.

Vi strävar efter att:
Ha en generös utlottning av inköpta konstverk och också gynna medlemmar som närvarar vid utlottningen – Medlemslotteriet.
Kompensera våra utställningsvärdars viktiga insatser under året genom ett speciellt lotteri riktat till denna grupp – Värdlotteriet.
Tacka medlemmar som värvat nya medlemmar under året – Värvningslotteriet.

Medlemslotteriet
I medlemslotteriet deltar alla som betalat årsavgiften. 


De 7 första vinsterna dras bland de medlemmar som närvarar vid utlottningen. Därefter dras vinster baserat på medlemsnummer i medlemsregistret. 


Ditt medlemsnummer framgår på det medlemskort du erhållit efter du betalat årsavgiften. Om ditt medlemsnummer dras och du är närvarande får du välja bland vinsterna i turordning. Om du inte är närvarande tilldelas du ett verk baserat på verkens inköpspris efter ordinarie dragning. 


Max 1 vinst/medlem. 

Värdlotteriet
Om du arbetat som utställningsvärd, under året då dragningen sker, så erhåller du en lott för varje gång du suttit värd. Tillhör du styrelsen för Söderhamns konstförening så begränsas antalet lotter till 5 stycken.

Max 1 vinst/värd.

Värvningslotteriet
Om du som medlem under året värvat nya medlemmar till föreningen så erhåller du en lott för varje medlem du värvat.

Max 1 vinst/medlem.

STADGAR FÖR SÖDERHAMNS KONSTFÖRENING

Antagna 11 mars 1974. Ändrade 28 mars 1976 och 13 februari 2020.

§ 1 Syfte

Föreningen har till uppgift att i Söderhamn med omnejd underhålla och utbreda intresset för bildande konst, inte minst bland den uppväxande ungdomen. I detta syfte vill föreningen:
1. Anordna utställningar
2. Anordna föreläsningar och diskussionsaftnar samt befrämja studieverksamhet i konst och därmed besläktade frågor
3. Anordna årliga utlottningar av konstverk, ordna studieresor m.m.

§ 2. Säte

Föreningen har sitt säte i Söderhamn.

§ 3. Medlemskap

Medlem i föreningen är envar, som erlägger stadgad årsavgift. Medlem vilken inte före kalenderårets utgång anmält sitt utträde anses som kvarstående och betalningsskyldig för nästkommande år.

Medlem är berättigad till nedsatt inträde till av föreningen anordnade, ev. avgiftsbelagda utställningar, föreläsningar och diskussionsaftnar samt till deltagande i utlottning av konstverk, förvärvade av föreningen.

§ 4. Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst fem, högst nio ordinarie ledamöter, samt två suppleanter. Hälften av styrelsens ledamöter och suppleanter väljs på två år och andra halvan nästkommande år. Ordförande väljs av föreningen.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt inom eller utom sig övriga funktionärer, som för föreningens verksamhet anses behövliga. Styrelsen är beslutsmässig då efter kallelse till samtliga ordinarie ledamöter minst fyra ledamöter är närvarande och minst tre av dem är ense om beslutet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden. Styrelsen sammanträder så ofta ärendena så påkallar, dock minst två gånger om året.

Styrelsen åligger:
1. Att anordna föreningssammanträden samt i god tid före utsatt dag kungöra dessa genom personliga kallelser eller genom annons i orten efter styrelsens bestämmande, varvid de ärenden angives, som skall förekomma utöver de stadgeenliga,
2. Att förbereda de ärenden som hänskjuts till föreningen,
3. Att senast före den 1 mars till revisorerna överlämna avslutade räkenskaper och protokoll för näst föregående arbetsår,
4. Att vid föreningens årsmöte före mars månads utgång avgiva berättelse om föreningens verksamhet,
5. Att besluta om att anordna föreningens utställningar, utlottningar, föredrag och dylikt, fastställa de villkor på vilka föreningen till utställningen mottager konstverk från enskilda konstnärer eller konstnärsgrupper,
6. Att bestämma avlöningsformer för hos föreningen ev. anställd person,
7. Att under gemensamt ansvar vårda föreningens fonder, kontanta tillgångar och ev. konstsamling,
8. Att bevaka föreningens allmänna intressen och verka för dess ändamål.
9. Protokoll skall föras vid alla styrelsens och föreningens sammanträden.
10. Föreningens medel skall i möjligaste mån placeras räntebärande.

§ 5. Räkenskaper

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår. Föreningen utser årligen två revisorer jämte en suppleant för granskning av föreningens räkenskaper. Revisorerna bör i god tid före nästföljande årsmöte avlämna sin berättelse till styrelsens ordförande.

§ 6. Utlottning

De för utlottning avsedda konstverken skall årligen medelst lottdragning fördelas bland medlemmarna i föreningen. Dragning sker på ett årligt möte på det sätt, att den vars nummer först dras äger rätt att välja bland de befintliga vinsterna osv. i den ordning numren dragits. För vinnare som ej själv närvarar vid vinstvalet tilldelas kvarvarande vinster efter inköpspris.

§ 7. Valberedning

För att förbereda val av styrelseledamöter, ersättare och revisorer väljer årsmötet en valberedning bestående av två ledamöter. Ledamöterna i valberedningen får inte tillhöra styrelsen.

§ 8. Årsmöte

Föreningens årsmöte hålles före mars månads utgång och bekantgöres minst åtta dagar innan det hålles. Vid årsmötet skall förekomma:

1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
2. Val av sekreterare för mötet
3. Val av justerare
4. Godkännande av årsmötets utlysning
5. Styrelsens berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av medlemsavgiften för nästkommande kalenderår
10. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
11. Val av
a. Ordförande
b. Övriga ledamöter i styrelsen
c. Suppleanter i styrelsen
d. Revisorer och revisorssuppleanter
12. Fullmakt att teckna postgiro och bank
13. Val av valberedning
14. Övriga ärenden

Omröstningar
§ 9

Omröstningar på föreningsmöte sker öppet. Val förrättas dock med slutna sedlar om någon medlem begär det. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom vid val då avgörandet sker genom lottning.

Stadgeändring
§ 10

Ändring av föreningens stadgar kan beslutas endast av föreningens årsmöte, varvid två tredjedels majoritet erfordras av de vid mötet närvarande. I händelse av föreningens upplösande skall detta beslut fattas med minst två tredjedels majoritet vid minst två på varandra, tidigast inom 30 dagar följande möten, därav ett årsmöte.

Upplösning av föreningen
§ 11

I händelse av föreningens upplösning skall dess tillgångar användas till ändamål inom dess verksamhetsområde, som kan anses främja något av föreningens syften. Föreningen äger bestämma, huru därvid skall förfaras.