thumbnail image
PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE 2018

Protokoll från Konsthistoriska klubbens årsmöte onsdagen den 21 mars 2018 i Passagen, Linköping.

 Närvarande 42 medlemmar 

1. Mötets öppnande.
Eva Flogell hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Eva Flogell. 

3. Val av sekreterare för mötet.
Till sekreterare för mötet valdes Anita Hull. 

4. Val av justeringsman för dagens protokoll.
Till justeringsman för dagens protokoll valdes Gullbritt Weiland och Astrid Edlund. 

5. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes. 

6. Mötets stadgeenliga utlysning.
Medlemmarna konstaterade att mötet utlysts enligt stadgarna. 

7. Verksamhetsberättelse för 2016
Ordföranden gjorde en bildvisning av de viktigaste händelserna under verksamhetsåret 2016. Verksamhetsberättelsen hade delats ut till samtliga närvarande medlemmar. Klubbens verksamhet har även i år bestått av föreläsningar, Art after Work, konstcafé och seminarieverksamhet. Vi har även 2017 publicerat Konstvetaren som nu kommer att delas ut till medlemmarna. Föreläsningarna har skett i samarbete med Folkuniversitetet och Östergötlands museeum. Folkuniversitetet kan ge oss eknonomiskt bistånd för disputerade föreläsare. Vi har gjort en konstresa till Halmstad. Konstvetarsamninarierna har nu utökats till 4 olika grupper med 12 medlemmar i varje grupp. KKL har också en egen hemsida där i redovisar både kommande aktiviteter och vad som har hänt. Delar av KKLs bibliotek framför allt referenslitteratur har flyttats upp till våningsplan 2 i Skådebanan men merparten av böckerna finns fortfarande kvar i källaren. 

8. Resultat- och balansräkning för 2017
Gullbritt Weiland gjorde en noggrann genomgång av 2017 års resultat- och balansräkning, som därefter godkändes. 

9. Revisionsberättelse för 2017
Sture Mossberg läste upp revisorernas synpunkter på redovisningen. Den var helt utan anmärkningar och revisorerna rekommenderade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

10. Ansvarsfrihet för styrelse.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

11. Budget för 2018.
Gullbritt Weiland gjorde en genomgång av budgeten för 2018, som hade delats ut till deltagarna. Årsmötet antog den föreslagna budgeten. 

12. Årsavgift för 2019.
Styrelsens förslag om oförändrade årsavgifter för 2019, dvs 250 kr för enskild medlem och 350 kr för par på samma adress, godkändes av årsmötet. 

13. Styrelsens förslag till stadgeändring.
Stadgeändringar i KKL skall godkännas vid två Årsmöten och vid dagens möte var första gången som styrelsen presenterade ändringsförslaget.
Efter presentation av föreslagna ändringar och efterföljande diskussioner beslutade mötet att i § 1 första raden ändra formuleringen "...en förening för konst- och kulturintreserade." till "....en förening för konstintresserade." Efter den ändringen biföll Årsmötet förslaget. 

14/15. Val av styrelseledamöter och suppleant
Valberedningen föreslog omval till styrelsen på två år av Anita Hull, Kerstin Lundin, Ingrid Andersson som ordinarie medlemmar samt nyval av Inez Isaksson Vogel till suppleant. 

16. Val av Kommittéer
Samtliga kommittémedlemmar väljs på 1 år
Festkommitté: Kerstin Lundin (klubbmästare) och Marianne Örtlund.
Resekommitté: Annika Rannström, Stefan Hammenbeck och Ingrid Andersson (sammankallande). Redaktionskommittén: Staffan Rudner (sammankallande), Ingela Gustafsson, Kerstin Svedbäck, Gunilla Thurfjell. Arkivarie: Anita Hull. 

17. Val av revisorer
Sture Mossberg (sammankallande) och Lars Neselius på 1 år 

18. Val av valberedning
Gunilla Thurfjell (sammankallande), Marianne Frisk, Gunilla Derefeldt på 1 år
Mötet godkände valberedningens samtliga förslag enligt punkterna 14-18 ovan. 

18. Övriga frågor.
2017 års Konstvetare presenterades kort av Gunilla Thurfjell.
Ordföranden tackade de avgående styrelsemedlemmanMonika Minnhagen Alvsten och Karin Ström Leander för deras insatser i styrelsens arbete. 

19. Årsmötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet och välkomnade alla till den spännande fortsättningen på dagen med presentation av Mats Fredriksson, utdelning av Konstvetaren och en måltid.  

Ordförande: Eva Flogell
Sekreterare: Anita Hull
Justeringsman: Astrid Edlund
Justeringsman: Gullbritt Weiland