thumbnail image
PROTOKOLL DIGITALT ÅRSMÖTE 2020

TJÄNSTEMÄNNENS KONSTFÖRENING
ÅRSMÖTESPROTOKOLL 6/20
 
2020-08-19 

Plats: Majviken, Karl Johansgatan 49A.

Närvarande:  

På grund av Coronapandemindemin våren 2020 fick det planerade årsmötet den 2 april i all hast ställas in. För att komma vidare med arbetet beslutade föreningen att hålla mötet digitalt via e-mejl.

Som svar på föreningens utskick och förslag har vi erhållit 69 mejlsvar varav 5 svarande inte har erlagt årsavgiften och därmed inte är röstberättigade. De svar vi fått från 64 röstberättigade tillstyrker föreningens förslag, inga reservationer har inkommit. Här nedan redovisas därmed vad som gäller för föreningen fram till nästa årsmöte.

§ 1 Val av justerare
Harriet Lundblad och Yvonne Björklund att jämte ordföranden justera protokollet.  

§ 2 Val av ordförande och sekreterare
Britt Häggmark valdes till ordförande och Ingrid Jacobson till sekreterare för årsmötet.

§ 3 Har kallelse till årsmötet skett i behörig tid Bilaga 1
Kallelsen skickades ut via e-mejl fjorton dagar innan årsmötet och har skett i tid.                 

§ 4 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning Bilaga 2
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2019 och den ekonomiska redovisningen för 2019 års resultat och balansräkning skickades ut till Medlemmarna tillsammans med kallelsen. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen godkändes.  

§ 5 Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Bilaga 3
Revisorernas berättelse skickades ut till medlemmarna tillsammans med kallelsen. Revisionsberättelsen godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning. 

§ 6 Bestämmande av medlemsavgifterna för kommande verksamhetsår
Medlemsavgiften för kommande år 2021 är oförändrad och är 300 kr. 

§ 7 Val av ordförande i föreningen Bilaga 4
Valberedningens förslag till styrelse samt revisorer. skickades ut till medlemmarna tillsammans med kallelsen. Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
På 1 år
Britt Häggmark, ordförande, omval

§ 8  Val av ordinarie styrelseledamöter  
På 2 år
Ingrid Jacobson, ledamot, omval  

Som ordinarie styrelseledamöter kvarstår Anne-Marie Jacobsson, Gunilla Pedersen, Anna Landin  och Rita Stålbert.

§ 9 Val av suppleanter till styrelsen
På 1 år
Eva Ahlin, suppleant, omval
Birgitta Ax, suppleant, omval
Inger Börmark, suppleant, omval
Madeleine Jansson, suppleant, nyval

§ 10 Val av revisorer
På 1 år
Charlotta Martinsson, revisor, omval
Lilli-Ann Lundberg, revisor omval  

Revisorssuppleant  
Mari Ahlkvist Karlsson, revisorsuppleant, omval                    

§ 11 Val av ledamöter till valberedningen
På 1 år
  
Barbro Persson-Liljegren, omval  
Anna-Beata von Brömssen, omval
Barbro Everitt, nyval

Göteborg den 19 augusti 2020

Ingrid Jacobson
Sekreterare

Britt Häggmark
Ordförande

Justeras

Harriet Lundblad

Yvonne Björklund