thumbnail image
PROTOKOLL ÅRSMÖTE I KONSTFÖRENINGEN SESAM 2021

  

Protokoll Årsmöte i Konstföreningen Sesam 2021 – org.nr. 845001-1666

Tid: Tisdag den 9 februari kl. 17.00.

Plats: På grund av Coronapandemin hålls årsmötet digitalt via Teams.

Närvarande från styrelsen Sesam:

Anita Andersson, Karin Larsson, Inger Fredrikson, Helena Hornemark, Birgitta Nilsson, Lisbeth Pamp , Violeta Ellmer och Barbro Kjellström.

Meddelat förhinder: Kerstin Nisula, Camilla Tropp-Ekelund

Antal närvarande medlemmar via Teams:

36 st har anmält sitt intresse att delta vid dagens årsmöte.
44 st deltog inkl. styrelsemedlemmar

Agenda:

1. Årsmötet öppnas

Ordförande Anita M Andersson hälsar alla deltagare välkomna

2. Val av ordförande för mötet

Anita M Andersson

3. Val av sekreterare för mötet
Karin Larsson

4. Val av två justeringsmän jämte rösträknare

Helena Neveryd och Else-Mary Sjöstrand

5. Fråga om mötets behöriga utlysande

Mötet befanns vara behörigt utlyst

6. Verksamhetsberättelsen för 2020

Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen för 2020. 

Vi har haft 1 fysiskt möte under året och 9 digitala möten samt ett extra årsmöte i maj månad. Vid det extra årsmötet tog styrelsen upp en ny stadgeförändring då styrelsearbetet bedrevs med ett mindre antal ledamöter än stadgarna föreskrev.

Under våren beslutade styrelsen att byta webbhotel från Loopia till att ha ett samarbete med Artworks. Det är en digital plattform för konstföreningar. Deras mål är att det skall vara lätt för en styrelse att lägga ut information och även lätt för medlemmarna att ta del av information. Kostar inget att nyttja. Tjänstens enda krav är att de får lägga ut information på hemsidan - https://artworks.se/sesam Det mesta har fungerat utmärkt och det är ett mycket proffsigt program.

Liksom under tidigare år var en av årets största utmaningar för oss i styrelsen att anpassa och hantera det sjunkande medlemsantalet. Under det gångna året har vi haft 301betalande medlemmar. Föreningen har med andra ord förlorat ytterligare cirka 120 medlemmar. I det nya webbhotellet Artworks har vi fått ett nytt medlemsregister som fungerar bra.
Med tanke på pandemin har det varit ett svårt år att få nya medlemmar i styrelsen samt valberedning.

110 medlemmar deltog vid föregående årsmöte 2020.
Ulrika Liljenström från Skissernas museum bjöd på ett föredrag om den offentliga stadskonsten i Lund.

Utställningar under 2020:

1. Emma Krantz, fotografi januari

2. Vinstutställning  februari

3. Louise Villa, olja, akryl mars- april

4. Galleri Ardenno,
 Olja, keramik, återbruk, akvarell sommarsutställning

5. Maria Ursberg keramik
Lena Rubenstein Reich, akvarell september- oktober

6. Annika Österlind, keramik
Kerstin Palmkvist, akryl  november- december

Maj månads konstutställning blev inställd pga av pandemin. 

Styrelsen har ändrat så att alla konstnärer får ställa ut 2 månader samt att det är 2 konstnärer i taget som ställer ut tillsammans.

Ett annat problem är att vi inte har kunnat besöka konstnärer och kan köpa konst på plats utan detta har fått ske delvis digitalt.

Övriga aktiviteter 2020

7 mars - Besök på Dunkers Kulturhus i Helsingborg där vi såg utställningen - Ung svensk form

28 oktober - Rundvandring i Malmö med guide – ”Malmö by foot”

Verksamhetsberättelsen godkändes.

Bokslut och revisionsberättelse

Kassör och revisor föredrog bokslut respektive revisionsberättelse.

Revisor Magnus Petersson talade om att han har inget att anmärka eller påföra för 2020 års budget.

7. Fastställande av ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet kunde med ledning av ovanstående ge styrelsen ansvarsfrihet för 2020

8. Avtackning av ledamöter
Ingrid Fredriksson Styrelseledamot
Helena Hornemark Styrelseledamot

Violeta Ellmer Kassör

Camilla Tropp Falkenberger Styrelseledamot 

9. Övriga frågor – Avveckling av Konstföreningen SESAM 2021

Motion från Styrelsen att under 2021 avveckla Konstföreningen Sesam. 

Under de senaste tre åren har det varit näst intill omöjligt att rekrytera personer som är villiga att ta sig an uppdraget inom valberedningen. Resultatet har blivit att styrelsen själv fått göra det arbete som egentligen åligger valberedningen. Det har också blivit allt svårare att rekrytera in styrelsemedlemmar, som har tid att engagera sig i styrelsearbetet. 

På grund av att konstföreningen Sesam inte har någon fungerande valberedning samt har svårt att rekrytera nya styrelsemedlemmar lägger nuvarande styrelse fram förslaget till detta årsmöte att avveckla konstföreningen Sesam under 2021. Se nedanstående plan för avvecklingen.

Ytterligare bakgrund till förslaget är att flera i nuvarande sittande styrelse avgår inom en kort framtid

Sammanfattning av vakanser i SESAMS styrelse

2021 – Ordförande, kassör, tre ledamöter och valberedning

2022 – Ytterligare av fem-sex ledamöter aviserar avgång

Avvecklingsplan

Sittande styrelse arbetar vidare under avvecklingen. Under hösten 2021 sker konstföreningen Sesams sista konstutlottning till dagens medlemmar.

Inga nya medlemmar accepteras.

Inga medlemsavgifter skall betalas inför 2021

Styrelse handlar konst för cirka 200 000 kr inför utlottningen hösten 2021.

Om det skulle bli någon mindre summa kvar efter konstinköp inför 2021, så skänker föreningen det till något välgörande ändamål.

De utställare som planerats in under 2021 kommer styrelsen att köpa konst av, så att de inte missgynnas för att de inte kommer att kunna ställa ut hos oss.

En medlem kom med ett förslag att köpa av skånska konstnärer.

Årsmötet gav styrelsen fullt förtroende att köpa in konst inför den avslutande utlottningen.

Omröstning om ovanstående motion att avveckling av Konstföreningen Sesam sker under 2021

Rösträknare: Marie Holmgren, Else-Mary Sjöstrand.

30 medlemmar godkänner/accepterar motionen. 

2/3 måste bifalla förslaget för att det skall vara giltigt. Årsmötet ger alltså sittande styrelse uppdraget enligt ovan. 

Ordföranden framförde ett djupt beklagande från styrelsen att det kommit till ett avslut efter så många år av inspiration och glädje till både medlemmar och styrelse. 

Även ett antal medlemmar framförde att allting har sin tid och nu är denna långa era över.

10. Årsmötet avslutas

Lund den 9 februari 2021 Justeringsmän: 

Anita M Andersson Helena Neveryd

Ordförande

Karin Larsson Else-Mary Sjöstrand

Sekreterare