thumbnail image
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE OCH UTLOTTNINGSMÖTE

  

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE OCH UTLOTTNINGSMÖTE

med dragning i föreningens lotteri

TID: tisdagen den 16 februari 2021 med start kl 18:30

Årsmötet genomförs ”coronasäkert”, med stöd av gällande lag samt föreningens stadgar, med hjälp av poströstning, utan att medlemmar är fysiskt närvarande i Tekniska Nämndhuset. Medlemmar ges tillfälle att utöva sin rösträtt genom att före mötet ta ställning till styrelsens och valberedningens förslag.

Anmälan till årsmötet ska skickas in senast den 5 februari till anmalan@tnkonst.se

Utlottningsmötet hålls direkt efter årsmötet, och genomförs ”coronasäkert”, enligt särskild dagordning. Även detta möte genomförs utan att medlemmar, är fysiskt närvarande i Tekniska Nämndhuset, med undantag för dem som behövs som funktionärer vid lottdragningen. Men i vanlig ordning kommer de konstverk som lottas ut ställas ut i Tekniska Nämndhusets foajé. Utställningen öppnas den 2 februari.

Önskelista kommer att skickas ut till alla medlemmar.

Vinnarna dras på årsmötet och meddelas genast per e-post. Bara de medlemmar som lottas som vinnare behöver skicka in sina önskelistor

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET 2021

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av mötesordförande

§ 3 Val av mötessekreterare

§ 4 Val av två justerare att jämte mötesordföranden justera protokollet

§ 5 Fråga om mötets behöriga sammankallande

§ 6 Fastställande av dagordningen

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse

§ 8 Revisionsberättelse

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 10 Valberedningens förslag

§ 11 Val av ledamöter till styrelsen

§ 12  Val av funktion ordförande (1 år) och kassör (2 år)

§ 13 Val av revisorer och suppleant för dessa

§ 14 Val av ledamöter och sammankallande i valberedning

§ 15 Fastställande av årsavgift för 2022

§ 16  Övriga ärenden

§ 17  Mötets avslutande