thumbnail image
HISTORIA

CAP Chokladfabriks konstförening bildades 1940, SKF konstförening 1941.

1942 fanns det sju arbetsplatskonstföreningar, alla i Göteborg.

Idag finns bara två kvar.

SKF konstförening och konstföreningen vid dåvarande Drätselkammaren, numera Länsstyrelsen. CAP Chokladfabriks har lagds ner viket innebär att SKF konstförening är Sveriges äldsta.

Den 28 augusti 1941 gick man ut med ett upprop och teckningslista, 250 anmälningar kom in. Preliminäravgiften sattes till 2:-/ månad. Den 16 september valdes en interimstyrelse med Hugo Olsson som ordförande. Den 14 oktober 1941 höll man det första medlemsmötet. På detta möte valde man den första riktiga styrelsen.

På denna tid kunde inte vem som helst starta en konstförening utan man måste ha tillstånd av Kungen. Därför skickades en skrivelse till Kungliga Handelsdepartementet den 17 oktober 1941.

Till stöd för denna framställning får föreningen i underdånighet anföra följande.

Till Konungen.

SKF:s konstförening i Göteborg, för vilken härvid fogade stadgar antagits å konstituerade föreningssammanträde den 4 innevarande månad, får härmed i underdånighet anhålla, att eders Kungl. Maj:t täcktes lämna föreningen tillstånd att tillvidare få anordna lotteri högst tolv gånger om året.

Till stöd för denna framställning får föreningen i underdånighet anföra följande. Influtna medlemsavgifter ävensom penningbelopp, vilka kunna komma att till föreningen överlämnas såsom gåva, komma huvudsakligen att till föreningen överlämnas såsom gåva, komma huvudsakligen att disponeras för inköp av konstverk och konsttidskrifter, vilka jämte eventuellt skänkta konstverk skola utlottas bland medlemmar enligt uppgjord plan. Endast föreningens medlemmar äro berättiga att deltaga i anordnat lotteri. Lottsedlar skola därvid icke tillhandahållas. För utlottning avsedda konstverk kommer att utgöra företrädesvis svenska konstnärers alster såsom oljemålningar, akvareller, teckningar, grafisk konst och skulpturer. Föreningen vill emellertid äga rätt i att mindre utsträckning anordna utlottning av jämväl utländska konstnärers alster av ovan angivna slag.

Underdånigst

SKF:s Konstförening.

Göteborg den 17 oktober 1941.

På denna anhållan erhöll föreningen följande svar:

Till SKF:s konstförening.

Göteborg.

Hos Kungl. Maj:t har SKF:s, Göteborg, erhållit om tillstånd att tillsvidare högst tolv gånger årligen anordna lotteri, därvid skulle utlottas konstverk och konsttidskrifter. I utlottningen skulle allenast medlemmar i föreningen vara berättiga att deltaga; och skulle medlemskap i föreningen stå öppet allenast för personer anställda vid aktiebolaget Svenska kullagerfabrikens anläggningar i Göteborg.

Enär ifrågavarande lotterier med hänsyn till vad i ärendet upplysts icke äro att anse såsom anordnande för allmänheten, finner Kungl. Maj:t ansökan ej påkalla någon Dess vidare åtgärd. Detta får jag, på nådig befallning, härigenom meddela. Stockholm den 30 oktober 1941.

Herman Eriksson

Karl Olsson.

1947. Noterades en medlemsminskning från 380 medlemmar till 185. Listor cirkulerade på SKF med uppmaning att gå ur konstföreningen, då tavlorna ansågs alltför moderna. De konstnärer vars tavlor utlöste denna reaktion var Lars Larsson och Maj Arnell. Publiken skulle chockas, enligt Nils Nilsson. Lösningen blev att man utökade med flera tavlor från andra konstnärer.

1949 skedde en medlemsvärvning som ökade medlemsantalet från 310 till 563.

1954 var SKF konstförening Nordens största arbetsplatskonstförening med 1800 medlemmar

1955 var medlemsantalet 2175.

2001 fyllde konstföreningen 60 år. Detta firades bland annat med att man genomförde en alldeles egen utställning ute på Slottsviken. Det som ställdes ut var olika verk som SKF:are själva tillverkat.

I oktober 2003 är 736 SKF:are medlemmar i föreningen. Föreningen är öppen för alla anställda på SKF. Flertalet av medlemmarna är anställda på SKF i Göteborg, men vi har även medlemmar från andra SKF företag såväl i Sverige som utomlands.

Föreningen har 4 utlottningar om året. Vårutlottning, sommarutlottning, höstutlottning samt en julutlottning.

Varje år försöker styrelsen planera en studieresa till något spännande och intressant ställe. Dessa resor brukar alltid vara mycket uppskattade.

Årsmötet skall hållas innan mars månads utgång. Det har blivit lite grann av en tradition att detta möte hålls i SKF Verkstadsklubbs vackra klubbskola. På detta möte bjuds alltid en spännande föreläsare in. Mötet avslutas med en enklare förtäring. Viktig att notera är att medlemmens respektive också är välkommen på detta möte. Respektive har dock ingen rösträtt om detta skulle bli fallet i någon fråga.