thumbnail image
FÖRENINGENS STADGAR

  STADGAR för MORA KONSTFÖRENING

§ 1. FÖRENINGENS SYFTE.

Föreningen har till uppgift att inom MORA väcka, underhålla och utbreda intresset för den bildande konsten, särskilt genom: 

att anordna utställningar.

att anordna föredrag, studieverksamhet och övriga aktiviteter i ämnen rörande konst.

att för utlottning bland föreningens medlemmar inköpa konst.

§ 2. MEDLEMMAR.

Föreningen består av medlemmar.

Grupper och föreningar kan vinna anslutning.

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.

Medlemmar som erlagt fastställd årsavgift är berättigade att deltaga i föreningens årliga medlemslotteri.

§ 3. STYRELSEN.

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse om sju ledamöter och två suppleanter, valda av årsmötet.

Ordföranden utses av årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och studieorganisatör.

Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande.

§ 4. PROTOKOLL.

Vid föreningens styrelsemöten skall protokoll föras, styrelsens medlemmar skall tillsändas avskrifter.

§ 5. MÖTEN.

Kallelse till föreningsmöten skall kungöras senast åtta dagar före utsatt dag genom personliga kallelser eller genom annons, allt efter styrelsens beslut.

Föreningens årsmöte skall hållas före april månads utgång.

Ärende som medlem önskar få behandlat på föreningsmöte skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tre dagar före utsatt mötesdag.

Extra föreningsmöte kan utlysas om styrelsen anser så erforderligt eller minst en tiondel av föreningens medlemmar med uppgivande av skäl gör en skriftlig framställan till styrelsen.

Extra föreningsmöte får inte besluta i annat ärende än det som varit angivet i kallelsen.

§ 6. RÖSTNING.

Alla Beslut fattas med enkel röstövervikt med undantag för frågor som rör föreningens upplösning eller ändring av stadgarna. 

Omröstning sker öppet, såvida ej sluten begäres.

Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder, utom vid val då lottning företages.

Vid föreningsmöte äger varje närvarande en röst.

§ 7. ÅRSMÖTE.

Vid årsmötet skall förekomma

1. Mötets öppnande.

2. Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig tid.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av två justeringsmän.

5. Årsberättelse.

6. Ekonomisk berättelse.

7. Revisorernas berättelse.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Val av:

a/ ordförande i styrelsen väljes för 2 år.

b/ ordinarie ledamöter väljes för 3 år.

c/ suppleanter väljes för 3 år.

d/ två revisorer

e/ två revisorssuppleanter

f/ valberedning om två personer, varav en sammankallande

10. Fastställande av årsavgiften.

11. Övriga ärenden.

12. Avslutning.

§ 8. STYRELSEN

Styrelsen åligger att arbeta enligt de i §1 framförda syftena.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och studieorganisatör.

Styrelsen äger rätt att för speciella tillfällen, till sig adjungera en eller flera ledamöter.

Styrelsen sammanträder minst en gång om året, på kallelse av ordföranden eller då minst tre ledamöter så påfordrar.

Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande.

Styrelsen åligger dessutom:

att under gemensamt ansvar förvalta föreningens tillgångar.

att genom dess ordförande attestera inkomna räkningar.

 att bereda de ärenden som hänskjuts till styrelsen.

att genom kassörens försorg låta uppbära medlemmarnas årsavgifter, föra räkenskaper som avslutas  per kalenderår och före 10 mars nästkommande år överlämna dessa till revisorerna för granskning.

att besluta rörande de utställningar och andra aktiviteter som skall anordnas.

att vid egna utställningar fastställa de normer enligt vilka utställningen skall arrangeras.

att besluta rörande de lotterier som föreningen skall anordna.

att utse firmatecknare.

§ 9. LOTTERI.

Medlemslotteri skall anordnas varje år, med dragning i samband med årsmötet.

Vinsterna skall ha samband med föreningens verksamhet.

Utlottningen sker på under året gällande medlemskort.

§ 10. STADGEÄNDRING.

Beslut om ändring av dessa stadgar eller föreningens upplösning är ej giltig, med mindre än att samtliga närvarande röstberättigade därom äro ense, eller att beslut fattas å två på varandra följande årsmöten och på det sist hållna årsmötet biträtts av minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade.

Upplöses föreningen skall föreningens tillgångar överlämnas till något konsten gagnande ändamål, varom föreningen äger att besluta.

Årsmötet 1991-01-24 samt efter stadgeändring årsmötet 2018-04-01